Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Information med anledning av covid -19 från Vårdsamverkan Skaraborg

En samlingssida för information med anledning av coronaviruset med uppdateringar kring överenskommelser och information från Vårdsamverkan Skaraborg. Kommuner och region uppdaterar löpande på respektive informationssida som vi länkar till här.

Regional rutin vårdhygien

Framtagen med syfte att förhindra spridning av SARS-CoV-2 inom vård och omsorg i Västra Götalandsregionen (VGR) genom att säkerställa adekvata och enhetliga hygienrutiner och handläggande och för att vara ett stöd i situationer där patient med misstänkt eller konstaterad covid-19 infektion kan påträffas inom VGR, oavsett vårdgivare.

Regional rutin - Vårdhygien Covid-19

Provtagning av patienter med misstänkt Covid-19 inom kommunal hälso- och sjukvård

Regionen har tagit fram en ny rutin kring provtagning med syfte att minska smittspridning av Covid-19. Bedömning och ordination av ev. provtagning för Covid-19 görs av ansvarig läkare för boende och/eller behandlingsansvarig läkare dvs kan göras av primärvårdsläkare. 

Regional rutin –Provtagning av patienter med misstänkt Covid-19 inom kommunal hälso-och sjukvård, t ex SÄBO

När en boende är positiv för Covid-19 måste man utgå från risk för spridning på boendet. Samtliga boende med luftvägsinfektionssymtom och epidemiologiska samband bör då betraktas som misstänkt Covid-19 och att det finns en pågående smittspridning på boendet.

Ytterligare  provtagning på fler boende är i nuläget inte nödvändigt.

Rekommendation om omhändertagande av patienter

Vården behöver ske i hemmet så långt som möjligt för att minska risken för smitta. En stor andel av den äldre befolkningen med omfattande behov av vård och omsorg finns inom den kommunala verksamheten. Sedan tidigare finns både verktyg, riktlinjer och dokument för att säkerställa vården i hemmet. Under pågående situation med anledning av Covid -19 är det viktigare än någonsin att arbeta utifrån framtaget material.

Flödet till sjukhuset ska begränsas till att enbart ske då det av primärvårdsläkare bedömts som nödvändigt att byta vårdnivå och ska framgå av:

  • Remiss från primärvårdsläkare
  • Kontakt läkare - läkare

BViS (beslutsstöd) ska användas för att säkerställa bedömning vid försämrat hälsotillstånd hos personer med kommunal hälso- och sjukvård.

Medicinska vårdplaner ska ge vägledning vid en bedömning av vidare åtgärder när en försämring i personens hälsotillstånd inträffar.

Rekommendation om planeringsmöte på distans 

I samband med förhöjd risk för smittspridning av Covid-19 rekommenderas att samtliga planeringsmöten/vårdplaneringar sker på distans.

Dialogmöte mellan kommunerna, primärvården och sjukhuset i Skaraborg

Under pågående situation med anledning av Covid -19 sker dialogmöten på ledningsnivå varje vecka. Det är av stor vikt att informera varandra löpande om läget, t ex beslut, i den egna organisationen som kan påverka samverkan/övriga parter, för att göra det bästa för de vi samverkar kring. 

Webbutbildningar relaterade till COVID -19

På uppdrag av Socialstyrelsen har Karolinska Institutet tagit fram korta e-utbildningar för personal inom sjukvården som möter personer med misstänkt eller bekräftad covid-19, det s.k. coronaviruset.

Informationssidor om coronaviruset

 

 

 


Senast uppdaterad: 2020-03-27 18:39