Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Medicinska vårdplaner

Medicinska vårdplaner bidrar till en säker, trygg och välplanerad vård. Vårdplaneringen kan initieras av kommunens sjuksköterskor, primärvårdsläkare eller mobila teamens läkare. Gemensamt med den enskilde, närstående, behandlingsansvarig läkare, sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast och omvårdnadspersonal planeras vårdens inriktning. Samtidigt görs en genomgång av läkemedelsbehandlingen. 

Medicinsk vårdplan är ett standardiserat dokument som innehåller en individuell vårdplan med syfte att ge vägledning vid en bedömning av vidare åtgärder när en försämring i personens hälsotillstånd inträffar.  Vårdplanen ska vara ett stöd för omvårdpersonal och sjuksköterskor i kommunen, primärvårdens läkare, mobila team, ambulanspersonal och personal i slutenvården.

Genomförande av medicinskvårdplanering

Vårdplaneringen genomförs för personer i särskilt boende och för personer med omfattande vårdbehov i ordinärt boende. För att vårdplanen ska vara vägledande vid en bedömning av vidare åtgärder när försämring inträffar är det viktigt att vårdens huvudsakliga inriktning, dvs. vårdens mål, framgår. Uppdatering bör ske minst en gång per år, eller oftare vid behov. Läkare eller sjuksköterskor kan initiera till att en medicinsk vårdplanering genomförs.

Ansvarig sjuksköterska:

 • Bjuder in anhöriga/närstående
 • Planerar tillsammans med berörd personal
 • Bokar hembesöket
 • Utför planerad symtomskattning
 • Tar ordinerade prover

Behandlingsansvarig läkare:

 • Går igenom patientens journal och läkemedelsbehandling
 • Ordinerar eventuell provtagning
 • Leder vårdplaneringen
 • Gör en medicinsk bedömning
 • Genomför läkemedelsgenomgång (primärvårdsläkare utgår från regionens modell för fördjupad läkemedelsgenomgång).
 • Tar ställning till trygghetsordinationer
 • Dokumenterar beslutad planering av vården i den Medicinska vårdplanen

Skattningsinstrument som kan vara aktuella i samband med medicinsk vårdplanering:

Underlag lämnas till ansvarig läkare före vårdplaneringen. Medicinsk vårdplan finns inlagd i primärvårdens och sjukhusets journalsystem, vilka också äger dokumentet. Den Medicinska vårdplanen skrivs ut i två kopior - ett exemplar lämnas hos patienten och ett till kommunens omvårdnadsjournal.


Senast uppdaterad: 2018-05-08 15:20