Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Beslutsstöd för vård i Skaraborg (BViS)

Bakgrund

Sedan 2011 har MAS-nätverket i Skaraborg årligen genomfört en två månader lång mätning av antalet oplanerade transporter till akutmottagningen. Mätningen som från 2014 har innefattat samtliga 15 kommuner visar att antalet transporter till sjukhus dels är ganska konstant över tid men också att beslut om transport till sjukhus ofta fattas av sjuksköterska i kommunen.

Studier har också gjorts där man sett behov av ökat stöd för bedömning samt förbättrat samarbete mellan sjuksköterska i kommunen och primärvårdens läkare.

Syfte

Beslutsstöd BViS (Beslutsstöd för Vård i Skaraborg) är en modifierad version av Örebroregionens beslutsstöd VISAM. BViS checklista har tagits fram för att öka tryggheten för sjuksköterskor vid bedömning av försämrat hälsotillstånd hos personer med kommunal hälso- och sjukvård inom äldreomsorgen, där en planering för vårdens inriktning saknas eller är otillräcklig.

Resultatet av bedömningen i checklistan ska ligga till grund för sjuksköterskans kommunikation med läkare inom primärvården. Denna kommunikation sker strukturerat enligt SBAR (Situation, Bakgrund, Aktuell bedömning och Rekommendation).

Mål

Målet är att beslutsstödet ska öka möjligheterna för äldre personer i kommunal hälso-och sjukvård att få vård på rätt vårdnivå.

Implementering av beslutsstöd BViS

Information kommer att ges till berörda inom primärvård, kommun, jourläkarverksamhet samt finnas tillgänglig på Vårdsamverkan Skaraborgs hemsida.

Metoden har testats i 3 pilotkommuner, Tibro, Falköping och Vara under våren och sommaren 2017. En utvärdering visade övervägande positiva resultat och inga synpunkter på utformandet av checklistan framkom. Samverkan Geriatrik demens och palliativ vård beslutade 171110 att rekommendera ett breddinförande av beslutsstöd BViS i Skaraborgs kommuner.

Utbildning av sjuksköterskor i kommunerna kommer att ske under våren 2018. Checklistan och manualen är godkända att användas. Ytterligare utvärderingar av beslutsstödet kommer att genomföras. 

Metodbeskrivning

När hälsotillståndet försämras och sjuksköterskan står inför en bedömning där inte tillräcklig planering finns kontrolleras i första hand vitalparametrar som t e x puls, blodtryck, temp, andningsfrekvens och saturation enligt mall på första sidan i checklistan. Därefter följer en bedömning av symtomen för att utesluta eller bekräfta behov av läkarbedömning.

Sammantaget ger observationen av vitalparametrar, sjuksköterskans bedömning av exklusionssymtom och patientens önskemål antingen ett rött eller ett grönt läge där det röda läget indikerar ett behov av kontakt med primärvårdsläkare. Vid kontakt med läkare rapporteras enligt SBAR. I Rekommendationen använder sjuksköterskan sin kompetens och kliniska erfarenhet i rapporteringen till läkaren. Läkaren får då en tydlig bild över personens tillstånd och kan i dialog med sjuksköterskan bedöma behovet av vård på annan nivå, d.v.s. sjukhusvård.

En vägledning finns som stöd för hur checklistan ska användas.


Senast uppdaterad: 2018-05-14 09:15