Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Brister i samverkan mellan kommun och region

Brister i samverkan är när överenskommelser, riktlinjer och rutiner framtagna i samverkan inte efterföljs.

Identifierade brister i samverkan ska rapporteras kvartalsvis. Varje huvudman/verksamhet/enhet ska ha en rutin för att identifiera återkommande brister i samverkan som inte går att lösa. 

Överenskommelser, riktlinjer och rutiner framtagna i samverkan handlar om vilka åtaganden kommun och region har kring personer som har insatser från två eller flera huvudmän.

Förberedelser för länsgemensam rutin igång

Vårdsamverkan Västra Götaland har 2020-02-10 ställt sig bakom en länsgemensam rutin för avvikelser i samverkan där rapporteringen sker via IT-stöd MedControl. Det innebär att privata aktörer och kommuner behöver ansluta sig till MedControl. Västra Götalandsregionen arbetar redan med IT-stödet.

LGS rekommenderar samverkande partera att ansluta sig. Planen var att starta arbetet hösten 2020. Coronaläget har inneburit att förberedelsearbetet skjutits upp och utbildningstillfällen planeras istället till hösten.

Tills dess fortsätter vår delregionala rutin att gälla, och kvartalsrapportering sker fortsatt.

Länsgemensam rutin och mer information

Dokument

Blankett
Kvartalsrapport Brister i samverkan mellan kommun, sjukhus och primärvård i Göteborgsområdet

Kvartal 1: 25 apr, kvartal 2: 25 aug, kvartal 3: 25 okt, kvartal 4: I samband med årsrapport 10 jan. Skicka till anne-charlotte.larsson@vgregion.se.

Rutin
Gemensam rutin för rapportering av brister i samverkan

  1. Identifierade brister i samverkan ska rapporteras kvartalsvis till processledaren för LGS, anne-charlotte.larsson@vgregion.se
  2. Kvartalsrapporten görs av den funktion som sammanställer verksamhetens brister i samverkan. Enligt Gemensam rutin för rapportering av brister i samverkan ska varje huvudman/verksamhet ha en funktion och rutin för att identifiera och rapportera återkommande brister i samverkan, utifrån inkomna avvikelser. Gemensam rutin för rapportering av brister i samverkan

Brister i samverkan är när överenskommelser, riktlinjer och rutiner framtagna i samverkan inte efterföljs. Här hittar du delregionala och länsgemensamma överenskommelser och avtal.

Syftet är att upptäcka eventuella brister och förbättra processer i samverkan mellan huvudmännen. Uppföljning av gemensamma överenskommelsen, riktlinjer och rutiner är ett viktigt verktyg för att identifiera utvecklingsbehov och få kunskap om systemfel som skulle kunna klargöras i gällande dokument.

Kvartal 1: rapportera senast 25 april
Kvartalsrapport 1 2020 Brister i samverkan

Kvartal 2: rapportera senast 28 augusti

Kvartalsrapport 2 2020 Brister i samverkan Q2

Kvartal 3: rapportera senast 23 oktober

Kvartalsrapport 3 2020 Brister i samverkan Q3

Återrapportering uppdrag LGS Laga efter läge slutversion 1.1

Kvartal 4: I samband med årsrapport

Att rapportera brister i samverkan löper parallellt med verksamheternas avvikelsehantering. Det ersätter inte verksamhetens egna rutiner och blanketter för avvikelsehantering i ledningssystemet utan är ett komplement för att vi ska kunna få fram statistik fö ratt analysera övergripande systemfel i samverkan.

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete är gemensamma för hälso- och sjukvård, tandvård, socialtjänst och verksamheter enligt LSS. Enligt dessa ska verksamheterna enligt 5 kap, 3 § ta emot och utreda avvikelser och synpunkter på verksamhetens kvalitet från vård- och omsorgstagare och deras närstående, personal och samarbetsparter.

Avvikelsehantering kopplat till respektive verksamhet dokumenteras och hanteras inom respektive organisation enligt lokal rutin.

  • Överenskommelse om samarbete mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk 2017-2020
  • Västbus reviderade riktlinjer 2012 

Brister i samverkan kring dessa hanteras av arbetsgrupp PSYKSAM respektive Lokala Västbusgrupper, enligt uppdrag:

Vänd dig till Utvecklingsgrupp SAMSA som arbetar med avvikelser gällande brister i samverkan om du har frågor. Gruppen består av representanter från samtliga huvudmän.

Utvecklingsgrupp SAMSA har uppdrag att analysera inrapporterade systemfel, identifiera förbättringsområden och tar vid behov fram förslag till åtgärder när det gäller samordnade insatser samt återkommande brister i eller avsteg från gällande överenskommelser.

Kontakta Utvecklingsgrupp SAMSA

Senast uppdaterad: 2018-05-02 12:23