Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Brister i samverkan mellan kommun och region

När samverkan brister och någon part inte uppfyller sin del i det som står i överenskommelserna för samverkan är det viktigt att analysera orsaken för att kunna vidta rätt åtgärder.

Varje huvudman/verksamhet/enhet ska ha en rutin för att identifiera återkommande brister i samverkan som inte går att lösa, så kallade övergripande systemfel. Identifierade brister i samverkan ska rapporteras med hjälp av blanketten: 

Rutin för uppföljning av överenskommelser, riktlinjer och rutiner i samverkan

Rapportering av brister i samverkan mellan kommun och region

Överenskommelser, riktlinjer och rutiner framtagna i samverkan handlar om vilka åtaganden kommun och region har kring personer som har insatser från två eller flera huvudmän.

Brister i samverkan är när överenskommelser, riktlinjer och rutiner framtagna i samverkan inte efterföljs. 

Blanketten används av den funktion som sammanställer verksamhetens brister i samverkan för att underlätta framtagande av statistik och analysarbete. Enligt Rutin för uppföljning av överenskommelser, riktlinjer och rutiner i samverkan ska varje huvudman/verksamhet ska ha en funktion och rutin för att identifiera och rapportera återkommande brister i samverkan, utifrån inkomna avvikelser.

Brister i samverkan är när överenskommelser, riktlinjer och rutiner framtagna i samverkan inte efterföljs. Här hittar du delregionala och länsgemensamma överenskommelser och avtal.

Syftet är att upptäcka eventuella brister och förbättra processer i samverkan mellan huvudmännen. Uppföljning av gemensamma överenskommelsen, riktlinjer och rutiner är ett viktigt verktyg för att identifiera utvecklingsbehov och få kunskap om systemfel som skulle kunna klargöras i gällande dokument.

Överenskommelser och avtal framtagna i samverkan handlar om vilka åtaganden kommun och region har kring personer som har insatser från två eller flera huvudmän. När någon part inte uppfyller sin del i överenskommelserna är det viktigt att rapportera bristen med hjälp av ovanstående blankett.

Här hittar du delregionala och länsgemensamma överenskommelser och avtal.

Rapportering av brister i samverkan sker kvartalsvis till processledaren för LGS.

Skicka ifyllda blanketter för rapportering av brister i samverkan till:
anne-charlotte.larsson@vgregion.se

Kvartal 1: rapportera senast 25 april
Sammanställning brister i samverkan 2019-01-01 till 2019-04-30

Kvartal 2: rapportera senast 25 augusti
Sammanställning brister i samverkan 2019-04-01 till 2019-06-30

Kvartal 3: rapportera senast 25 oktober
Kvartal 4: I samband med årsrapport

Sammanställning brister i samverkan 2019-04-01 till 2019-06-30

Att rapportera brister i samverkan löper parallellt med verksamheternas avvikelsehantering. Det ersätter inte verksamhetens egna rutiner och blanketter för avvikelsehantering i ledningssystemet utan är ett komplement för att vi ska kunna få fram statistik fö ratt analysera övergripande systemfel i samverkan.

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete är gemensamma för hälso- och sjukvård, tandvård, socialtjänst och verksamheter enligt LSS. Enligt dessa ska verksamheterna enligt 5 kap, 3 § ta emot och utreda avvikelser och synpunkter på verksamhetens kvalitet från vård- och omsorgstagare och deras närstående, personal och samarbetsparter.

Avvikelsehantering kopplat till respektive verksamhet dokumenteras och hanteras inom respektive organisation enligt lokal rutin.

  • Överenskommelse om samarbete mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk 2017-2020
  • Västbus reviderade riktlinjer 2012 

Brister i samverkan kring dessa hanteras av arbetsgrupp BEROSAM respektive Lokala Västbusgrupper, enligt uppdrag:

Vänd dig till Utvecklingsgrupp SAMSA som arbetar med avvikelser gällande brister i samverkan om du har frågor. Gruppen består av representanter från samtliga huvudmän.

Utvecklingsgrupp SAMSA har uppdrag att analysera inrapporterade systemfel, identifiera förbättringsområden och tar vid behov fram förslag till åtgärder när det gäller samordnade insatser samt återkommande brister i eller avsteg från gällande överenskommelser.

Kontakta Utvecklingsgrupp SAMSA

Brister i samverkan, så jobbar vi - Mål och aktiviteter

Delmål: Rutin för brister i samverkan ska ge personen en tryggare och säkrare vård- och omsorg i övergången/informationen mellan huvudmännen

Aktivitet/Ansvar: Identifiera återkommande brister i samverkan,

Uppföljning: Avvakta länsgemensam rutin
En arbetsgrupp i UG SAMSA ska sättas samman och där ska man analysera och komma med förslag på förbättringsåtgärder.
De flesta brister ska omhändertas i NOSAM, kan det inte lösas där ska de lyftas till temagrupperna. Mättal: Antal brister i samverka

Senast uppdaterad: 2019-05-07 16:19