Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Tidiga insatser för barn och unga

I detta avsnitt hittar du verktygen för att forma och strukturera ert nära arbete med tidiga insatser kring barn och familjer.

Barn, unga och deras vårdnadshavare ska kunna erbjudas tidiga samordnade insatser. Tidiga insatser handlar om att komma in i tidigt skede, men också tidigt i ålder, för att förhindra utveckling av allvarlig problematik.

Både i tidigt skede och i tidig ålder

Tidiga och samordnade insatser från samhället kan i många fall förhindra framtida psykisk ohälsa. Förskola, skola, socialtjänst och hälso- och sjukvård kan både främja positiv utvecklning bidra till risk för negativ utveckling hos barn och unga. Fram för allt gäller det barn med egen sårbarhet. En utgångspunkt är att insatser måste vara tillgängliga för alla i relation till var och ens behov.

Tidiga insatser är en investering för framtiden

Ett långsiktigt agerande utifrån en helhetssyn kring barn och ungas psykiska hälsa är till nytta för både individen och samhället. Det som på kort sikt kan ses som extra kostnader bör istället ses som en investering. När insikten om den stora potential som ligger i att flytta sena till tidiga insatser erövrats har det första steget tagits mot värdefullare användning av våra mänskliga och ekonomiska resurser.

Läs mer i SKR:s material Vänta inte! Guide för investeringar i tidiga insatser för barn och unga

Verktyg

Tillsammans – samtal om förhållandet och föräldraskapet

Föräldrarnas relation är viktig barnets uppväxtmiljö. Ett gott klimat mellan föräldrar, oavsett om föräldrarna lever ihop eller ej är en ovärderlig hälsofaktor för barnen.
Samtalsmaterialet Tillsammans är ett stöd i samtal om föräldraskap,  riktar sig till dig som i ditt arbete möter blivande och nyblivna föräldrar, och där du leder samtal i samband med olika former av föräldrastöd.

Tillsammans – samtal om förhållandet och föräldraskapet

En förälder blir till – ett verktyg för jämlikt föräldraskap genom utbildning och reflektion.

Ökad skolnärvaro och psykisk hälsa

Skolan är den starkaste skyddsfaktorn för alla barn och särskilt för de med utsatthet. Temagrupp barn och ungas mål är att Barn ska lyckas i skolan. Tillfälliga statliga stimulansmedel har kunnat fördelas till de sex delregionala vårdsamverkansgrupperingarna i Västra Götaland för insatser utifrån den länsgemensamma Handlingsplan psykisk hälsa. Temagrupp barn och unga har fått möjlighet att fördela medel till insatser med syftet att öka skolnärvaron och minska psykisk ohälsa hos barn och unga kopplat till skolnärvaro.

I dokumentet nedan kan du ta del av följande sammanfattningar av beviljade satsningar:

  • SkolPrev-teamet
  • TIPS-teamet
  • Närvaroteam Mölndals stad
  • Pilot skolsocialt team
  • Närvaroteam Partille
  • Trivselprogram
  • Närvaroteam Härryda

Satsningar i samverkan - ökad skolnärvaro och psykisk hälsa (2021-11-19)

Studien 20 barnavårdsärenden - Umeå Universitet

Alex om Bibass från Uppdrag Psykisk Hälsa

Första linjen - Försök där borta istället från Uppdrag Psykisk Hälsa


Kartläggning av orostecken

Kartläggning av orostecken för risk för psykisk ohälsa hos förskolebarn har varit en grund för projektet.

Kartläggning av orostecken

Kartläggningsfrågor för tidig oro hos barn

Riktlinjer vid oro för ett barn på förskolan

Vad gör man vid oro i förskolan - processkarta.

Riktlinjer vid oro för ett barn på förskola

Att möta föräldrar på förskolan

Förskolepedagogerna på Opalens förskola efterlyste mer kunskap kring samtalsmetodik när de möter föräldrar. Inom projektet har vi provat en tvådagars utbildning i metoden Motiverande samtal, (MI), som upplevdes positivt.

Om Motiverande samtal (MI) på Socialstyrelsen.se

Illustration, MI-träd

Illustration, MI-resan

Samverkansblomman

Utveckling av samverkan i Barnhälsoteam.

Samverkansblomman

Samverkansstruktur för det nära arbetet med barn och familjer

Barnhälsoteam (Syfte, Mål, Struktur, Medverkande)

Struktur för Barnhälsoteam (BHT)

Dokumentation av Barnhälsoteam

Samtyckesblankett Barnhälsoteam

Utvärdering av Barnhälsoteam

Närvaron i förskolan

Temagruppens övergripande mål är att barn ska lyckas i skolan. Det är därför viktigt med närvaron redan i förskolan för att barnen ska få de bästa förutsättningarna för att lyckas i skolan. Opalens förskola kommer vidare att arbeta systematiskt med närvaron enligt rutin för förskolans systematiska arbete med närvaron samt föräldrainformation, (folder).

Föräldrainformation, folder A5

Goda exempel

Boken om Liten och informationsbroschyrer om utsatthet för brott

Brottsoffermyndigheten har tagit fram materialet Liten och trygg som ger vuxna som möter barn kunskap om barns rättigheter och vuxnas ansvar. Bland annat får de lära sig om barn som bevittnat brott och vilka konsekvenser det kan få för barnen. Dessutom får de information om hur en anmälan till socialnämnden går till. 

jagvillveta.se/forskola

Tidiga insatser i samverkan Pilotprojekt Västra Göteborg

SLUTRAPPORT Tidiga insatser i samverkan 2015-12-03

Senast uppdaterad: 2022-04-12 13:48