Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Höjd kunskapsnivå

Kunskapsnivån om riskfaktorer för psykisk ohälsa och suicid behöver öka. Vissa särskilt sårbara grupper i samhället har en ökad risk för suicid till exempel minoritetsgrupper, funktionsnedsatta, vissa åldersgrupper och närstående till personer som begått suicid. Även riskbruk och missbruk är riskfaktorer som är viktiga att väga in.

Utbildningsinsatser behövs för personal som kommer i kontakt med suicidnära personer inom hälso- och sjukvården, socialtjänsten, förskola/skola, äldreomsorg, räddningstjänst med flera. Fortbildningar behöver därför riktas till olika målgrupper och ges på ett organiserat sätt till personal inom kommun, primär- och specialistvård.

Generellt sett behövs också ökad kunskap hos allmänheten för att minska fördomar, stigmatisering och vart hjälp finns att få.

Indikatorer

  • Antal suicid i Västra Götaland fördelat på kön och ålder.
  • Antal lokala handlingsplaner som innehåller aktiviteter i syfte att höja kunskapsnivån hos medarbetare.

Utbildningsinsatser

Nedan listas de utbildningar som pågår inom Göteborgsområdet.

Första hjälpen till psykisk hälsa/MHFA

Utbildningen Första hjälpen till psykisk hälsa/MHFA riktar sig till personer med mänskonärayrken såsom socialtjänst, äldreomsorg, skola, polis och räddningstjänst. Efter genomgången utbildning får deltagarna behörighet att organisera och ge egna Första hjälpen till psykisk hälsa kurser. Utbildningen syftar till att sprida kunskap om psykisk ohälsa och sjukdomar för att därigenom minska fördomar och stigmatisering. Omfattning en veckas heltidsutbildning. Utbildningen ges av huvudinstruktörer från Nasp.

Läs mer

MHFA - Första hjälpen till psykisk hälsa, Karolinska Institutet, ki.se

Psyk- E bas Suicid

Psyk- E bas suicid är ett utbildningsprogram som ger kunskap, praktiska råd och reflektion om suicidprevention i praktiken. Materialet består av 20 filmande föreläsningar med tillhörande faktablad, filmade diskussioner, fallbeskrivningar och en manual.  Föreläsningarna består av olika teman såsom bland annat forskning, prevention, bemötande, självmordsrisk i olika grupper och psykiatriska sjukdomstillstånd. Utbildningen riktar sig till en bred målgrupp inom både kommuner, regioner och inom privat och ideell sektor.

Läs mer

Psyk-E bas suicid, Psyk-E bas, (psyk-e.se)

Youth Aware of Mental health (YAM)

YAM är ett program för skolelever i åldern 14–16 år som leds av instruktörer utbildade av Nationellt centrum för suicidforskning och prevention (NASP) och syftar till att utveckla elevers färdigheter för att möta livets svårigheter och öka kunskapen om psykisk hälsa. Utbildningen har god effekt och främjar psykisk hälsa såväl som förebygger självmordsförsök och allvarliga självmordsplaner hos ung.

Läs mer

Youth Aware of Mental health - YAM, Karolinska Institutet (ki.se)

PAX i skolan

PAX i skolan är en uppsättning verktyg som syftar till att skapa ett klassrum präglat av lugn, trygghet, glädje och studiero. Internationellt har det använts i alla skolans årskurser, men i Sverige är det i dagsläget främst anpassat för lågstadiet.

Läs mer

PAX i skolan - För studiero och trygghet i klassrummet

Kostnadsfria webbutbildningar

Länkar till konstadsfria webbutbildningar hittar du på utbildningssidan.

Senast uppdaterad: 2022-10-20 09:38