Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Handlingsplan psykisk hälsa

Sedan oktober 2017 finns en gemensam handlingsplan för psykisk hälsa i Västra Götaland (VGR). Handlingsplanen har tagits fram i samverkan mellan Västra Götalandsregionen, de 49 kommunerna samt Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i Göteborg och Västra Götaland (NSPHiG) inom ramen för vårdsamverkan.

Handlingsplanen är uppdelad i fokusområden med tillhörande mål för vuxna respektive för barn och unga. Bland målen för vuxna finns ett avsnitt som särskilt berör äldre.

I handlingsplanen har områden där det "skaver" i samverkan identifierats, där vi vill bli bättre i hela Västra Götaland.

Styrgrupp för handlingsplanen är representanter från delregional vårdsamverkan – specialistsjukvård, primärvård och kommun samt adjungerad chef från avdelningen folkhälsa, VGR samt NSPHiG. 

Under 2020 gjordes mindre revideringar i handlingsplanen och Styrgruppen ställde sig bakom en förlängning av handlingsplanen den 15 oktober. Därefter har länets samverkansorgan Vårdsamverkan Västra Götaland (VVG) och Politiska samrådsorganet (SRO) också ställt sig bakom handlingsplanen och rekommenderat samtliga huvudmän att göra detsamma – alltså regionen och de 49 kommunerna.”

Fokusområden

Regeringens strategi för området psykisk hälsa har legat till grund för handlingsplanen. I strategin pekas fem fokusområden ut som särskilt viktiga:

  • Förbyggande och främjande arbete
  • Tillgängliga tidiga insatser
  • Enskildas delaktighet och rättigheter
  • Utsatta grupper
  • Ledning, styrning och organisation

Dessa sammanfattar områden som är viktiga att fokusera på utifrån befolkningens behov för att främja psykisk hälsa, motverka psykisk ohälsa och erbjuda effektiva insatser till de som drabbats.

Genomförande

Delregional vårdsamverkan har ansvar för genomförande av de mål som är definierade i handlingsplanen. En delregional genomförandeplan möjliggör anpassningar till de geografiska och befolkningsmässiga skillnader som finns i länet och hur arbete ska ske tillsammans med t ex privata vårdgivare, samarbetspartners och brukarföreträdare på lokal nivå.

Läs mer hos de delregionala vårdsamverkansgrupperna.

Länsgemensamma aktiviteter kommer dessutom att ske inom ramen för några av målen.

Bakgrund

År 2016 slöt regeringen och Sveriges kommuner och Regioner (SKR) överenskommelsen "Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa". Överenskommelsen syftar bland annat till att stärka kommuner och regioner i arbetet med att främja psykisk hälsa och ömsesidigt arbeta för att minska den psykiska ohälsan. Huvudmännen får ekonomiskt stöd för att stärka och utveckla sina insatser inom området och för det gemensamma arbetet att ta fram regionala handlingsplaner. Överenskommelsen har följts upp av liknande överenskommelser för 2017 och 2018.

Anna Simonsson

Regionutvecklare, VGR
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Catharina Sundström

Processledare, Psykisk hälsa VästKom
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2022-04-01 11:59