Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Västbus riktlinjer för familjehemsplacerade barn

Riktlinjerna för familjehemsplacerade barn gäller

OBS! Riktlinjerna för familjehemsplacerade barn håller på att skrivas om våren 2018. De tidigare riktlinjerna gäller under tiden.

Riktlinjerna för familjehemsplacerade barn finns för att tydliggöra för oss som arbetar med placerade barn och unga i kommun och region i Västra Götaland hur vi ska samverka - för att tillgodose barnets behov på bästa sätt.

Vad är riktlinjen?

Västbus riktlinjer för familjehemsplacerade barn är en överenskommelse om samverkan för barn och unga med sammansatt psykisk, psykiatrisk och social problematik som placeras i familjehem. Överenskommelsen gäller alla barn och unga inom målgruppen till dess att gymnasiestudier avslutas. Behovet av stöd varierar i målgruppen och därmed också behovet av insatser. 

Överenskommelsen är antagen av alla verksamheter som arbetar med barn- och unga inom kommun och region i Västra Götaland.

Varför finns riktlinjen?

Syftet med riktlinjen är att förbättra livsvillkoren för familjehemsplacerade barn. Det sker både genom att tydliggöra respektive huvudmans ansvar innan, under och efter placering samt genom att ställa krav på att särskild kompetens.

  • Västbus riktlinjer för familjehemsplacerade barn är ett tydliggörande av ansvaret mellan placerande* och mot­tagande kommun** och vilka insatser som skall ske genom socialtjänstlagen (SoL) respektive Skollagen (SL).
  • Riktlinjerna innehåller även tydliggörande av vilka skyldig­heter hälso- och vårdens respektive aktörer har att tillgo­dose barnets behov inför, under och efter placering enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Riktlinjerna omfattar därför såväl socialtjänst, förskola och skola, primärvård, barn­psykiatri, barnhabilitering och barnmedicin.
  • Chefer, personal och familjer som möter familjehemsplace­rade barn ska ha kunskap om de särskilda risker som dessa barn är utsatta för.

* Placeringskommun är den kommun som utreder och fattar beslutar om placeringen. Skolan samt hälso- och sjukvården kan också kalla detta för ”hemkommunen” eller ”hemlandstinget”.

** Den mottagande kommunen är den kommun som barnet flyttar till och vistas i när det placerats, den kallas ibland för ”vistel­sekommunen”. Skolan kallar ofta skolan i mottagande kommun för ”lägeskommunen” medan hälso- och sjukvården kallar det för barnets ”vårdlandsting” dvs. det landsting där barnet för närvarande vårdas.


Senast uppdaterad: 2018-04-09 11:08