Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Avvikelsehantering

Om samverkan inte fungerar finns rutiner kring hur problemen ska lösas. Om det trots allt inte fungerar kan det bli aktuellt att skriva en avvikelserapport. Här finns mer information om hur avvikelser hanteras.

Ambitionen och förhoppningen är givetvis att samverkan mellan olika verksamheter och huvudmän ska fungera väl, men självklart kan problem uppstå i det vardagliga arbetet. Problem gällande samverkan i ett individärende ska i första hand alltid försöka lösas mellan verksamheterna i chefslinjen. Om berörda handläggare/behandlare ej lyckas enas kring en lösning, ska detta lyftas till närmsta chef som bör initiera diskussion med motsvarande funktion i verksamheten med vilken oenigheten uppstått.

Om en lösning trots detta ej kommer till stånd, kan en avvikelserapport enligt Västbus bli aktuell.

Vad är en avvikelse enligt Västbus?

En avvikelse enligt Västbus ska upprättas i ett ärende då:

  • Västbus riktlinjer inte följs (t.ex. att en part ej deltar i samverkan genom att systematiskt utebli från flera möten)
  • Insatser/åtgärder som överenskommits om i den individuella planen, inte utförs
  • Då parterna ej kommer överens

Avvikelser enligt Västbus berör alltså inte individärenden i den bemärkelse då respektive kommun och regionen har egna blanketter och system för att registrera detta, utan berör frågor av mer principiell och strukturell karaktär där samverkan enligt riktlinjerna inte följs. Avvikelser enligt Västbus berör alltså riktlinjerna kring vad vi ska göra, snarare än synpunkter kring hur, dvs innehåll av insatserna.

Varför ska jag skriva en avvikelse?

Avvikelsehantering ska vara ett stöd i att lösa tvister samt ett underlag för förbättringsarbete. Avvikelsen ska nyttjas för att analysera hur och varför tvisten uppstod samt ge underlag för förbättring av samverkansrutiner och således förhindra att liknande tvister uppstår igen. Syftet med avvikelsehantering är att upptäcka förbättringsområden och att återföra kunskap, det kan gälla exempelvis organisation, kommunikation eller samarbete. Dokumentet är ett verktyg för att systematiskt kunna följa upp Västbusarbetet på lokal-, delregional- och länsnivå.

Både Göteborgsområdet och SIMBA:s delregionala grupper genomförde 2014 en avvikelsekampanj i syfte att samla in underlag för gruppens förbättringsarbete.

Göteborgsområdets rapport

SIMBA:s rapport

Hur ska avvikelsen hanteras?

Avvikelserapporten ska lämnas till den lokala Västbusgruppen där ärendet skall presenteras för diskussion och analys. Om oenighet kvarstår för den lokala gruppen skickar de vidare avvikelsen till den delregionala gruppen för stöd och vägledning. Skulle oenighet kvarstå, ska den delregionala gruppen vidarebefodra avvikelsen till den regionala styrgruppen.

Hur sker återkoppling?

Återkoppling ska ske genom att den regionala respektive delregionala gruppen återkopplar till den lokala gruppen och därefter till den som skrivit avvikelsen.

Dokument

Avvikelserapport enligt Västbus

Ifylld avvikelserapport skickas till ordförande i din lokala Västbus-grupp för vidare hantering.

Kontaktuppgifter når du här:

 


Senast uppdaterad: 2018-04-09 12:31