Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Vad är Västbus?

Västbus riktlinjer har ersatts

VästBus tidigare riktlinjer ersätts av denna överenskommelse samt av ”Riktlinje för Samordnad individuell plan för kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen”

Tidigare Västbus-material, finns kvar fram till 1/10.

Överenskommelse för barns och ungas hälsa

Nedan följer information om Västbus, både gällande bakgrund, lagstiftning samt frågor och svar. Svaren på frågorna kommer i huvudsak från texten i riktlinjerna i förkortad form.

Bakgrunden till Västbus riktlinjer

Västbus riktlinjer för barn och unga med sammansatt psykisk, psykiatrisk och social problematik antogs i Västra Götalandsregionen 2005. Arbetet initierades med anledning av förändrat huvudmannaskap vid institutionsplaceringar av barn och ungdomar med sammansatt problematik. Det fanns då ett behov av gemensamma rutiner för samverkan kring målgruppen.

Flera arbetsgrupper engagerades över länet för att utreda, diskutera och arbeta fram ett förslag på hur sådana riktlinjer skulle kunna se ut. 2005 enades kommunerna och regionen kring ett förslag som då kom att omfatta alla barn och unga med sammansatt problematik, inte bara samverkan vid placeringar.

Läs mer om uppdraget från 2005.

Läs de ursprungliga riktlinjerna som antogs 2005.

Efter lagändringarna kring samverkan som trädde i kraft under 2010, påbörjades en revidering av riktlinjerna. De reviderade riktlinjerna antogs politiskt 2012 av regionen och Västkom som rekommendation för antagande i kommunerna. Särskilda riktlinjer utformades och antogs även för familjehemsplacerade barn.Riktlinjerna är nu antagna i samtliga 49 kommuner i Västra Götalands län.

Västbus i förhållande till lagstiftad samverkan

Samverkan regleras i bl.a. HSL (hälso- och sjukvårdslagen), SoL (socialtjänstlagen) och Skollagen.

I januari 2010 trädde nya bestämmelser i kraft i både hälso- och sjukvårdslagen och i socialtjänstlagen. Bestämmelserna innebar att kommuner och landsting skall ingå överenskommelser om samarbetet kring personer med psykisk funktionsnedsättning. Dessutom ska landsting och kommuner, tillsammans med patient och närstående, upprätta en individuell plan när det behövs för att den enskilde ska få sina behov av hälso- och sjukvård och socialtjänst tillgodosedda.

Läs mer kring dessa bestämmelser här: Cirkulär 09:66 SKL

I Västra Götaland fanns då redan Västbus som reglerade detta för en viss målgrupp – HSL och SoL-paragraferna handlar om alla som får insatser från båda håll oavsett vilka sjukdomar eller funktionsnedsättningar det handlar om. Även Skollagen är mer allmänt hållen än Västbus. Till skillnad från dessa tre lagstiftningar innehåller Västbus också en modell för samverkan, organisering genom styrgrupper och gemensam kompetensutveckling. Västbus gäller alla verksamheter som möter barn och unga ur målgruppen, oavsett inom vilken verksamhet eller under vilken lagstiftning de arbetar.

Vad innehåller Västbus riktlinjer - och för vem finns de?

Västbus är en förkortning av barn- och ungasamverkan i Västra Götaland och är en överenskommelse om samverkan mellan hälso- och sjukvården och kommunerna i Västra Götalandsregionen. Överenskommelsen innehåller både grundläggande värderingar och åtagande kring:

  • Målgrupp och ansvar
  • Samverkan- och informationsskyldighet
  • Implementering och uppföljning
  • Gemensam kompetensutveckling
  • En modell för samverkan kring det enskilda barnet
  • Ansvar för boende, sociala insatser, psykiatrisk utredning, vård och behandling vid placering utanför hemmet
  • Organisering, avvikelserapportering och uppföljning av riktlinjerna både lokalt, delregionalt och regionalt

Målgruppen är barn och unga upp till 20 år med sammansatt psykisk, psykiatrisk och social problematik som behöver tvärprofessionell kompetens från olika verksamheter. Inom målgruppen finns stor spridning vad gäller problemtyngd och därmed behovet av insatser. Det innebär att riktlinjerna kan gälla både vid förebyggande, tidiga insatser och specialistinsatser. För barnet/den unge är det en rättighet att mötas med resurser utifrån sina behov.

Brukarfokus – navet i Västbus

Västbus gemensamma grundläggande värderingar fastställer att varje verksamhet ska utföra sitt uppdrag med barnets bästa för ögonen. I alla överväganden som rör ett enskilt barn, ska barnet ges möjlighet att uttrycka sin mening och få den respekterad. Därför är det viktigt att barnets och/eller föräldrarnas synpunkter tillvaratas både vid kallelse till Västbusmöte och under själva mötet.
Barnets intressen får aldrig åsidosättas på grund av att skilda huvudmän har olika verksamhets- och kostnadsansvar. Alla barn som är i behov av särskilt stöd har rätt att få sina behov av skydd, stöd, vård, behandling, habilitering och rehabilitering allsidigt utredda och tillgodosedda utan oskäligt dröjsmål. Kommuner och landsting har ett gemensamt ansvar för detta. Barnets behov av utredning och behandling ska fullföljas utan dröjsmål även om kostnadsansvaret initialt är oklart. 

Varför finns Västbus?

Ett barn/ungdom som är i behov av sammansatt stöd möter ofta många olika människor i olika yrkesroller. Det är inte självklart att dessa träffas, utbyter information och skapar en gemensam bild av situationen och vilka insatser som behövs, trots att det skulle gagna barnet/ungdomen. Gemensam kompetensutveckling behövs också för att få kunskap om varandras kompetens och uppdrag.

Nätverksmöten presenteras i riktlinjerna som en modell för samverkan kring det enskilda barnet. Lokala bedömningar bör dock göras om vilken modell för samverkan som bäst lämpar sig i det aktuella ärendet. Att kalla till ett Västbusmöte är inte ett mål i sig utan en modell för att åstadkomma goda, samordnade insatser som är anpassade till individens behov. För målgruppen vuxna är t.ex. vård- och stödsamordning en liknande modell. Västbusmöten är en av många mötesformer och SIP ett praktiskt verktyg för att förbättra samverkan kring barnet/ungdomen. Syftet med en god samverkan är att:

  • Tidigt kunna erbjuda samordnade insatser
  • Identifiera vad barnet behöver
  • Göra barnet/ungdomen och vårdnadshavaren delaktig
  • Samordna insatser mellan verksamheter
  • Försäkra sig om att såväl familj som verksamheter känner till vilka insatser som pågår eller planeras
  • Lättare kunna följa barnets framsteg
  • Säkerställa att barnets och familjens behov av stöd blir tillgodosett

Ett Västbusmöte kan handla om att avlasta brukaren/anhöriga från besök hos olika verksamheter, informationsbördan, men också om att skapa en gemensam bild av situationen, att dela kunskaper och samordna insatser. Det minskar även risken för att insatserna motverkar varandra och gör det möjligt med gemensam uppföljning.  Uppföljning av arbetet är grundläggande för att se om situationen blivit bättre och vid behov kunna justera i insatserna.

Ett Västbusmöte ska klargöra vem som gör vad, när det ska ske och vem som är ansvarig för att hålla samman arbetet. Detta skall också dokumenteras i en gemensam handlingsplan (SIP). Även andra gemensamma dokument har utformas och kan användas som stöd i arbetet, exempelvis kallelse till möte och avvikelserapport.

Alla Västbus dokument hittar du på sidan Dokument. 

När och vem skall man kalla till Västbusmöten?

Alla som arbetar med barn och unga inom kommun och landsting i Västra Götalands län kan kalla till Västbusmöten. När handläggare/behandlare/rektor bedömer att barnet och familjen har behov av resurser utanför den egna verksamheten skall man kalla till ett Västbusmöte. Tillsammans med familjen bedömer man behovet av ytterligare resurser och vilka verksamheter som kan tillgodose behovet. Gemensamt beslutas om man ska kalla till ett möte samt vilka som ska kallas. Mötet skall hållas inom 3 veckor och verksamheter som har blivit kallade och omfattas av överenskommelsen har skyldighet att delta.

Vad är det för skillnad på Västbus och annan samverkan kring barn- och unga?

Västbus är en riktlinje för samverkan mellan hälso- och sjukvården och kommunerna inom Västra Götalandsregionen. Västbus skiljer sig från t.ex. konsultation genom att vara formaliserad då det finns skriftliga rutiner och åtaganden som alla ska följa. Den skiljer sig också från andra samverkansformer, till exempel SSPF (socialtjänst, skola, polis och fritid) där samverkan sker mellan andra aktörer.

Vad är skillnaden på Västbusmöten och andra samverkansmöten?

En skillnad från andra samverkansmöten är att Västbusmöten inte är rent professionella möten utan att familjen förväntas planera och delta i mötet. En annan skillnad är att Västbusmöten förväntas vara mer strukturerade än vanliga nätverksmöten som är ofta är längre och inte nödvändigtvis leder till en handlingsplan.

Ibland kan det även behövas ett rent professionellt möte för att klara upp formaliteter som inte familjer ska behöva delta i och lyssna på, exempelvis för att klargöra kostnadsansvar.

Utvärdering av Västbus

Forskare Anna Melke på Göteborgsregionens kommunalförbund har inom ramen för SKL:s Psynkprojekt utvärderat hur Västbus har fungerat i praktiken.

Läs Anna Melkes rapport från 2015 här.

Även Staffan Johansson på Göteborgsregionens kommunalförbund har tidigare utvärderat Västbus. 

Läs Staffan Johanssons rapport från 2010 här.


Senast uppdaterad: 2018-03-26 18:11