Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk och beroende

Den här delen gäller för hälso- och sjukvårdsavtalet och tillhörande överenskommelser (bilagor).

Innehåll

Inledning
Syfte
Värdegrund
Personcentrerat förhållningssätt
Samordnad Individuell Plan, SIP
Bästa tillgängliga kunskap
Avtalsparter
Avtalets omfattning och uppbyggnad
Avtalstid
Ändringar och tillägg till avtalet
Gemensam samverkansstruktur
Digitalisering och e-hälsa
Uppföljning
Avvikelser
Oenighet om tolkning av avtal 5

1 Inledning

Länets 49 kommuner och Västra Götalandsregionen (VGR) har sedan 1999 reglerat samverkan och ansvarsfördelning för områden båda huvudmännen har hälso- och sjukvårdsansvar för i ett Hälso- och sjukvårdsavtal.

Revideringen [RN2] har även omfattat andra avtal/överenskommelser som är lagreglerade för huvudmännen, dessa ingår som bilagor till huvudavtalet.[RN2] 

Hälso- och sjukvårdens och den medicinska, digitala och tekniska utvecklingen får som följd att den hälso- och sjukvård som ges i öppen vård och i hemmet förändras över tid.

Den gemensamma politiska viljeinriktningen med Hälso- och sjukvårdsavtalet fokuserar på individens behov framför att söka skarpa gränser mellan huvudmännens ansvarsområden. Gränsdragning ner på detaljnivå i alla situationer skapar organisatoriska mellanrum som kan leda till att patienten inte får sina behov av hälso- och sjukvård tillgodosedda.

Det politiska samrådsorganet (SRO) gav ett tydligt medskick inför nytt detta avtal. Följande politiska prioritering ska vara vägledande:[RN2] 

 • Vad är bäst för patienten?
 • Vad är bästa sättet att använda våra skattemedel ur ett samhälls-/invånarperspektiv?
 • Behöver vi överenskommelser eller avtal för att stödja detta?

Avsikten är att Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser ska ge de förutsättningar som behövs för samverkan och personcentrerad vård över huvudmannagränserna.

Parallellt med revideringen av Hälso- och sjukvårdsavtalet har en ”Färdplan -länsgemensam strategi för god och nära vård” (Länk) tagits fram. Färdplanen innehåller de områden som huvudmännen gemensamt prioriterat kraftsamla kring för att tillsammans utveckla hälsa, vård och omsorg i Västra Götaland fram till 2030. [RN3] 

Upp

2 Syfte

Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra Götaland ska ligga till grund för en god och säker vård för de personer som har behov av hälso- och sjukvårdsinsatser från både kommunen och VGR. Avtalet ska stärka och främja samverkan och samarbete mellan parternas vårdgivare så att resultatet bidrar till ett tryggt och självständigt liv för individen.  

Upp

3 Värdegrund

En förtroendefull och öppen dialog mellan kommunerna i Västra Götaland och VGR är en förutsättning för att tillsammans möta framtidens gemensamma utmaningar. 

Samarbetet mellan parterna ska kännetecknas av...

 • ett gemensamt ansvarstagande för patientens bästa.
 • ett respektfullt bemötande mot både patient och medarbetare som skapar trygghet i vårdkedjan.
 • en tillitsbaserad samverkan där patienten är medskapare och upplever insatserna som en välfungerande helhet, oavsett vilken av parterna som utför insatserna.

Parternas gemensamma åtagande innebär att...

 • säkerställa att detta avtal med tillhörande bilagor implementeras och görs kända inom de egna verksamheterna.
 • ställa krav på att överenskommelser som VGR och kommunen har träffat enligt detta avtal även gäller i avtal med upphandlade entreprenörer enligt lagen om offentlig upphandling, LOU, samt enligt lagen om valfrihetssystem, LOV.
 • följa upp efterlevnaden av ingångna avtal.

Upp

4 Personcentrerat förhållningssätt

Alla insatser den enskilde behöver från respektive huvudman ska planeras och utvärderas tillsammans med den enskilde. Det ska göras med respekt och lyhördhet för de erfarenheter, önskemål samt kunskap som den enskilde och/eller dennes närstående eller företrädare har.

Det är viktigt att utgå från den enskildes egna resurser och målsättningar med insatserna. Verksamheterna ska underlätta och motivera den enskilde och/eller närstående att vara delaktiga kring beslut som rör den egna personen.

Upp

5     Bästa tillgängliga kunskap

Vården och insatserna ska bygga på bästa tillgängliga kunskap.

Socialstyrelsens nationella riktlinjer är ett stöd för huvudmännen vid prioriteringar och ger vägledning om vilka insatser som i första hand ska erbjudas för personer som omfattas.

Nationella vård- och insatsprogrammen berör båda huvudmännens ansvar och målet är att insatser ska vara kunskapsbaserade, jämlika, resurseffektiva samt av hög kvalitet.

A.6     Avtalsparter[JL7] 
Avtalsparter i detta avtal är var och en av kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen vilka fortsättningsvis i avtalet benämns som parterna. Avtalet gäller under förutsättning att beslut tas av regionfullmäktige respektive kommuns fullmäktige.[RN8] 

A.7     Avtalets omfattning och uppbyggnad
Detta avtal, fortsättningsvis kallat Hälso- och sjukvårdsavtalet, är ett huvudavtal för hälso- och sjukvård som kompletterats med lagstadgade överenskommelser som bilagor. Bilagornas giltighet är direkt kopplat till huvudavtalets giltighet.

Hälso- och sjukvårdsavtalet reglerar ansvarsfördelning och samverkan inom de områden där kommunen och VGR har ett gemensamt hälso- och sjukvårdsansvar enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL), 8 kap. 6 § och 12 kap. 1-3 §§ samt 14 kap. 1 § [AO9] HSL (2017:30). [AO10] 

Avtalet omfattar även samverkan mellan VGR:s hälso- och sjukvård och kommunens socialtjänst.

Om handlingarna innehåller oklarheter eller uppgifter som strider mot varandra ska handlingarna gälla i följande ordning om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder annat:

1. Huvudavtalet

2. Överenskommelse

Varje överenskommelse är direkt underställd Hälso- och sjukvårdsavtalet dvs. ingen rangordning mellan dem.[RN11] 

A.8     Avtalstid
Avtalet gäller under perioden 2022-xx-xx – 2026-12-31. Senast tolv månader innan avtalstiden löper ut har parterna möjlighet att säga upp avtalet. Om ingen part skriftligen sagt upp avtalet förlängs det med tre år i taget med tolv månaders uppsägningstid.

A.9      Ändringar och tillägg till avtalet
Vid väsentliga förändringar av förutsättningarna för avtalet kan initiativ till en översyn tas av det politiska samrådsorganet, SRO.

Ändringar och tillägg till i Hälso- och sjukvårdsavtalet gäller efter beslut vunnit laga kraft hos såväl kommun som region. Samma hantering gäller vid ändringar och tillägg till i en överenskommelse (bilaga).[HS12] 

A.10                  Gemensam samverkansstruktur
Inom Västra Götaland finns en utvecklad samverkan mellan kommunerna och Västra Götalandsregionen. En gemensam samverkansstruktur med politiskt samrådsorgan, SRO, och ledningsgrupp med tjänstepersoner på länsnivå, Vårdsamverkan Västra Götaland, VVG, delregionala samverkansorgan samt lokala samverkansgrupper[RN13] . [RN13] Den samlade ledningen och styrningen behöver karaktäriseras av helhetssyn, samarbete och tillit och fokusera på förbättringsarbete utifrån systematiskt kvalitetsarbete. [RN14] 

Den gemensamma stödstrukturen ska bidra till att förvalta och utveckla intentionerna som beskrivs i Hälso- och sjukvårdsavtalet samt i Färdplan – länsgemensam strategi för god och nära vård

Samverkan måste ske på flera organisatoriska nivåer: länsgemensam, delregional och lokal nivå. Respektive huvudman ska ställa krav på sina vårdgivare att delta i den gemensamma samverkansstrukturen.

A.11                  Digitalisering och e-hälsa
Gemensamma IT- tjänster

Vård- och omsorg är informationsintensiva verksamheter som förutsätter en välfungerande informationsförsörjning mellan individer och olika aktörer. Med hjälp av sammanhållna och användarvänliga IT-tjänster som stödjer ett personcentrerat förhållningssätt kan informationen överföras på ett säkrare och effektivare sätt och säkerställa koordinerade insatser till den enskilde.

Varje part har ansvar för att IT-stöd är kända hos berörda verksamheter och att riktlinjer och rutiner följs.

Framtidens vårdinformationsmiljö, FVM

Gemensamma strategiska beslut om e-hälsa och informationsförsörjning är avgörande för att stödja samverkan och gemensamma utvecklingsmål.

2017 tecknade parterna en avsiktsförklaring om Framtidens vårdinformationsmiljö, FVM, ett samarbete mellan Västra Götalandsregionen, VGR, privata vårdgivare och länets 49 kommuner.  Samverkan om FVM regleras i avtal ange avtalets namn. Förutom att flera IT-stöd kommer ersättas innebär FVM att administrativa processer, standardisering och gemensamma arbetssätt ska utvecklas i samverkan.[RN15] 

A.12                  Uppföljning
Parterna har ett gemensamt ansvar för Hälso-och sjukvårdsavtalet och dess tillhörande överenskommelser (bilagor) följs upp. VVG ansvarar för uppföljningsplan för löpande uppföljning av följsamhet till Hälso- och sjukvårdsavtalet samt dess bilagor.

A.13                  Avvikelser
Den länsgemensamma rutinen för avvikelsehantering i samverkan* ska säkerställa att kontinuerlig analys av avvikelser sker och används för ett systematiskt förbättringsarbete, kunskapsutveckling och lärande i samverkan på alla nivåer.

Avvikelserna ska hanteras skyndsamt och svar ges till rapportören så snart händelsen är analyserad och plan för åtgärd finns.

Avvikelser i samverkan ska ge underlag för förbättringsarbete och beaktas i patientsäkerhetsarbete.

 

A.14                  Oenighet om tolkning av avtal
Oenighet om tolkning eller tillämpning av huvudavtalet eller bilaga ska i första hand lösas lokalt och i andra hand delregionalt inom vårdsamverkan. I de fall oenighet inte kunnat lösas på lokal eller delregional nivå kan frågan lyftas till länsnivå enligt gemensam riktlinje “Hantering av oenighet på regional nivå - Vårdsamverkan Västra Götaland (VVG)”*.  Det avser enbart frågor om vägledning och tolkning av avtal eller bilaga då det kan finnas behov av tydliggörande eller eventuellt revidering av avtal/överenskommelse. Om oenighet kvarstår hänvisas parterna att vända sig till allmän domstol. VVG uttalar sig inte om oenighet kring enskild patient eller hanteringen av hens specifika situation.

 


 [RN1]Förslag:inga i en inledande läsanvisning som ligger innan ”Gemensamt för…”
 [RN2]Behöver omformuleras. Förslag: Revideringen inför detta avtal …
 [RN3]Kan ev. Flyttas till rubrik (om den ska vara med) Gemensam utveckling…  viss omformulering
Ska denna text stå i alla ÖK? Generell text i “Gemensamma …” och riktad till aktuell målgrupp i ÖK? [RN4]
Förslag till i Gemensamma texter/HoS-avtalet?  [RN5]

Anki o Angela . synka m texter i FPL

 
flyttat upp från ÖK Psykiatri [an6]
 [JL7]Ska 1.4-1.8 läggas I eget avsnitt i slutet?
 [RN8]Fråga till jurist: OK?
 [AO9]Kap 16 som handlar om samverkan, ska den med här  - jurist fråga? [AO9]
 [AO10]Bevaka om nytt lag nummer? [AO10]
 [RN11]Förslag: Kan detta förslag ersätta överstruken text?

Avstämning med jurist.
 [HS12]Avstämning med jurist.
 [RN13]Omformulas?
 [RN14]Avtalstext?
 [RN15]Detta stycke tillsammans med avsnitt ovan kan flyttas,  sist i avtalet. Rubrik: Gemensamma utvecklingsområden (om den rubriken ska vara med...)

I hälso- och sjukvårdslagen anges att regionen ska sluta avtal med kommunerna inom regionen om omfattningen av och formerna för läkarmedverkan i den kommunala hälso- och sjukvården. Avtalet baseras på 16 kap. 1 § och 2 § HSL (2017:30), som reglerar samverkan mellan kommun och regionen.

Inom Västra Götaland finns ett Hälso- och sjukvårdsavtal som reglerar samverkan och hälso- och sjukvårdsansvaret mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland. Detta är en bilaga till Hälso- och sjukvårdsavtalet och omfattar regionens läkarinsatser i samverkan med den kommunala hälso- och sjukvården. Beslut om kommunal hälso- och sjukvård förutsätter att en vård- och omsorgsplanering genomförts där parterna är överens om ansvarsfördelning samt där nödvändigt informationsutbyte sker enligt gällande rutin.

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen och hälso- och sjukvårdsavtal ansvarar Västra Götalandsregionen för läkarmedverkan till de patientgrupper som ingår i kommunernas hälso-och sjukvårdsansvar enligt 12 kap. 1 § hälso- och sjukvårdslagen, HSL, (2017:30).

 • Personer i särskilda boendeformer samt bostäder med särskild service (5 kap. 5 §, andra stycket, 7 §, tredje stycket samt 7 kap. 1 §, första stycket, socialtjänstlagen (SoL) (2001:453) LSS boende och korttidsenheter jämställs med särskilt boende.
 • Personer under vistelsetiden vid biståndsbedömd dagverksamhet (3 kap. 6 §, SoL) samt daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) (1993:387).
 • Personer som erhåller kommunal hälso- och sjukvård i ordinärt boende.

Att reglera samverkansformerna för läkarmedverkan oberoende av läkarens organisatoriska tillhörighet.

skapa förutsättningar för ett personcentrerat förhållningssätt där patienten och närstående är medskapare i vård och behandling dygnet runt.

Parterna ska gemensamt, genom samverkansstrukturen, skapa förutsättningar för ett personcentrerat förhållningssätt.

Genom att:

 • arbeta proaktivt där patienten och närstående är medskapare i sin vård- och omsorgsplanering.
 • säkra informationsöverföringen mellan alla verksamheter.
 • planera för en stabil personalkontinuitet med erforderlig bemanning och kompetens för att uppfylla en god och säker hälso- och sjukvård.
 • utbyta information vid personal- eller organisationsförändringar som kan påverka det lokala samarbetet.

1.1  Regionens ansvar

1.1.1      Läkarens patientansvar

I Västra Götalandsregionens läkaransvar, oavsett organisatorisk tillhörighet eller vårdnivå, ingår bland annat:

 • att erbjuda fast läkarkontakt enligt Patientlagen (2014:821) 6 kap 3§ för att öka tryggheten för patienten.
 • att utföra medicinska bedömningar, utredningar och behandlingsinsatser planerat och oplanerat för vård, dygnet runt.
 • att utifrån medicinsk bedömning upprätta, revidera och följa upp vård- och omsorgsplanering.
 • att särskilt beakta behovet av palliativa insatser och brytpunktssamtal vid vård i livets slutskede.
 • att ge medicinsk konsultation till kommunens legitimerade personal.
 • att genomföra läkemedelsgenomgång och upprätta läkemedelsberättelse enligt Regional medicinsk riktlinje, RMR.

1.1.2      Vårdcentralens särskilda ansvar

 • Tillse att läkare ska vara tillgänglig per direktkontakt för kommunens sjuksköterskor på överenskomna tider och vid akuta situationer.
 • Utsedd vårdcentral har behandlingsansvar för alla patienter under deras vistelsetid på korttidsbeslut. Detta oavsett vilken vårdcentral patienten har sitt vårdval.  I närområdesplanen står det fastställt vilken vårdcentral som har ansvaret.
 • Samordningsansvar enligt särskilt uppdrag innebär bland annat att ansvara för råd och stöd till personalen i övergripande hälso- och sjukvårdsfrågor, att ta fram gemensamma riktlinjer och rutiner och bistå ledningen för den kommunala verksamheten i planering av verksamhetsförlagd medicinsk fortbildning. Detta samordningsansvar åligger en utsedd vårdcentral enligt närområdesplan. Det innefattar inte patientansvar.

1.2  Kommunens ansvar

 • Legitimerad personal utreder, sammanställer, bedömer, planerar och informerar ansvarig läkare kontinuerligt och vid förändringar i patientens hälsotillstånd.
 • Utföra läkarordinationer samt utvärdera och återrapportera resultat.
 • Särskilt beakta behovet av palliativa insatser vid vård i livets slutskede.
 • Utifrån medicinsk bedömning upprätta, revidera och följa upp vårdplaneringen.
 • Meddela aktuella mottagningar vid in- och utskrivning i kommunal hälso- och sjukvård.

Detta avtal ska utvärderas i samband med att ”Avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland” revideras.

Frågor beträffande klargörande av avtalet ska i första hand ske lokalt (kommun/stadsdels nivå) och i andra hand i den delregionala samverkan som finns mellan huvudmännen. Parterna ska verka för gemensam avvikelsehantering i lärande syfte, allt för att den enskilde patienten ska få god vård och omsorg.


Senast uppdaterad: 2021-06-14 09:05