Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet Hoppa till chatbot

Inledning

Överenskommelsen om samarbete mellan Västra Götalandsregionen, VGR, och kommunerna i Västra Gö­taland kring personer med psykisk funktionsnedsättning och/eller personer med missbruk och beroende är ett underavtal till Hälso- och sjukvårdsavtalet och ersätter tidigare överenskommel­se för personer inom området psykisk funk­tionsnedsättning och missbruk.

Överenskommelsen ska stärka samverkan mellan kommun och VGR för att bättre tillgodose behovet av vård, stöd och behandling för mål­grupperna. Det är av särskild vikt att beakta barnens bästa.

Revideringen av överenskom­melsen har skett som en delprocess i revideringen av Hälso- och sjukvårdsavtalet.

Målgrupper

Målgrupperna för överenskommelsen är personer i alla åldrar med psykisk funktionsnedsättning, och personer med missbruk, som har behov av in­satser från både kommunens verksamheter och VGR:s hälso- och sjukvård.

Lagstiftning

Överenskommelsen bygger på en lag­stiftad skyldighet om samarbete både kring två målgrupper samt en generell skyl­dighet att samverka på individnivå.

Samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning 

Sedan den 1 januari 2010 är region och kommun genom li­kalydande bestämmelser i hälso- och sjukvårdslagen, HSL (16 kap. 3 §) och i socialtjänstlagen, SoL (5 kap. 8 a§) skyldiga att ha överenskommelser om samarbetet när det gäller personer med psykisk funktionsnedsättning.

Samarbete kring personer med missbruk

Sedan den 1 juli 2013 är region och kommun genom likalydande bestäm­melser i hälso- och sjukvårdslagen, HSL (16 kap. 3 §) och i socialtjänstla­gen, SoL (5 kap. 9 a§) skyldiga att ha överenskommelser gällande samarbe­te i fråga om personer som missbru­kar alkohol, narkotika, andra bero­endeframkallande medel, läkemedel eller dopningsmedel. I enlighet med nya bestämmelser i HSL och SoL från den 1 januari 2018 jämställs missbruk av spel om pengar med annat miss­bruk.

Samordnad Individuell plan, SIP

Den 1 januari 2010 infördes en lag­stadgad skyldighet i både HSL (16 kap. 4 §) och SoL (2 kap. 7 §) som innebär att huvudmännen tillsam­mans ska upprätta en individuell plan när den enskilde har behov av insatser från båda huvudmännen. Planen ska upprättas om kommunen eller VGR bedömer att den behövs för att den enskilde ska få sina behov tillgodosed­da, och om den enskilde samtycker till att den upprättas. Initiativ till SIP kan även tas av den enskilde eller närstå­ende.

I Västra Götaland har VGR och kommunerna fast­ställt gemensamma riktlinjer för sam­ordnad individuell plan, SIP.

Samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

Den 1 januari 2018 trädde lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (2017:612) i kraft. Syftet är att skapa en trygg, säker och smidig övergång från slutenvård till öppen vård och omsorg.

Den nya lagen ersatte den tidigare betalningsansvarslagen. Sedan 1 januari 2019 omfattas även psykiatrin av den nya lagstiftningen.

Samarbete vid psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård

Huvudsakliga rättsregler återfinns i lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård (LPT) och i lag (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård, LRV. 

Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård är tillämplig även vid psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård.

Barnkonventionen

Lagen (2018:1197) om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter trädde i kraft den 1 januari 2020. Beslutet innebär ett förtydligande av att domstolar och rättstillämpare ska beakta de rättigheter som följer av barnkonventionen. Barnets rättigheter ska beaktas vid avvägningar och bedömningar som görs i beslutsprocesser i mål och ärenden som rör barn. Lagen bidrar till att synliggöra barnets rättigheter och är ett sätt att skapa en grund för ett mer barnrättsbaserat synsätt i all offentlig verksamhet.


Senast uppdaterad: 2021-05-19 13:36