Samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

Samverkan vid utskrivning är den lag som reglerar in- och utskrivningsprocessen för personer som har behov av insatser efter utskrivning från slutenvården. Syftet med den nya lagen är att patientens övergång från slutenvård till öppenvård ska vara trygg och säker.

Lagen ska främja en god vård och en socialtjänst av god kvalitet för enskilda som efter utskrivning från sluten vård behöver insatser. Lagen ska också främja utskrivning så snart som möjligt efter det att den behandlande läkaren bedömt att en person är utskrivningsklar och inte längre har behov av slutenvårdens resurser.

Utifrån lagen, som trädde i kraft 1 januari 2018 har Västra Götalandsregionen och länets 49 kommuner kommit överens om hur betalningsansvaret ska regleras i länet och kommit överens om en riktlinje för in- och utskrivningsprocessen.

Överenskommelsen och riktlinjen har fokus på samverkan mellan slutenvård, kommun och öppenvård med individens behov som utgångspunkt och bygger på hälso- och sjukvårdsavtalets gemensamma värdegrund:

  • Den enskildes behov, inflytande och självbestämmande är alltid utgångspunkt för hälso- och sjukvården.
  • Utifrån den enskildes perspektiv ska vården vara lättillgänglig, effektiv och säker med god kvalitet och gott bemötande.
  • Varje medarbetare bidrar aktivt med sin kunskap och kompetens samt samarbetar så att hälso- och sjukvården upplevs som en välfungerande helhet.

Fram till 24 september 2018 gäller 2017 års regler för betalansvar. Det innebär att Samordnad vårdplanering - SVPL Gemensam rutin i Västra Götaland 2007-11-28 också gäller till och med detta datum.

Under denna tid gäller också att ersättning för vård av enskilda som är utskrivningsklara skall lämnas med belopp på 4 277 kr/dag, i enlighet med 2017 års nivå.

Överenskommelse och Riktlinje från och med 2018-09-25

Överenskommelsen om hur betalningsansvaret ska regleras mellan Västra Götalandsregionen och länets kommuner var uppe för ställningstagande på politiska samrådsorganet SRO den 4 maj. SRO ställde sig bakom förslaget och rekommenderar huvudmännen att besluta i enlighet med förslaget.

Överenskommelsen innebär en genomsnittsmodell för regleringen av betalningsansvaret.

Överenskommelse och riktlinje som gäller från och med 2018-09-25, se nedan.

IT-tjänsten SAMSA anpassas

Den nya versionen av IT-tjänst SAMSA som ska tas i bruk 2018-09-25 kommer att vara ett stöd för in- och utskrivningsprocessen.

SAMSA förvaltning har tagit fram en regional rutin för in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård samt IT-tjänsten SAMSA. Rutinen som baserar sig på Riktlinjen är nu fastslagen av Styrgruppen för SVPL. Den gäller under förutsättning att överenskommelse och riktlinje fastställs av alla huvudmän. Anpassningen av SAMSA IT-tjänst pågår och kommer att testas innan sommaren. Under augusti startar utbildningar för att så många som möjligt ska vara förberedda den 25 september, för att arbeta i den nya rutinen och i SAMSA IT-tjänst.

Läs mer om SAMSA:s arbete på GITS hemsida

Implementeringsarbete

Implementeringsarbete pågår i verksamheter och i vårdsamverkan delregionalt.

Kontaktuppgifter till processledare delregionalt:

Jeanette Andersson, Skaraborg
jeanette.andersson@skaraborg.se

Charlotte Bliesener Falkenström, Södra Älvsborg
charlotte.bliesener@vgregion.se

Anette Forsberg, Fyrbodal
anette.forsberg@vgregion.se

Lena Arvidsson, SAMLA
lena.arvidsson@vgregion.se

Anne-Charlotte Larsson, Göteborgsområdet
anne-charlotte.larsson@vgregion.se

Carina Westerelve, SIMBA
carina.vesterelve@vgregion.se

Lena Arvidsson

Processledare
Telefonnummer

Maria Grip

Processledare
Telefonnummer