Revidering av Västbus riktlinjer

Revidering av Västbus tidigare riktlinjer från 2012. En partssammansatt arbetsgrupp tar fram Överenskommelse om samverkan om barn och unga, 0 - 20 år, i behov av samordnade insatser och tvärprofessionell kompetens från kommunen och Västra Götalandsregionen.   (VVG 17-02-06)

Jessica Ek

Processledare

Ulrika Söderlund

Regionutvecklare
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2019-01-11 13:54