Uppdragsgrupp Tillfälliga gruppen om samverkan kring den nya lagen

Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård syftar till fortsatt bästa möjliga vård och omsorg för den enskilde vid utskrivning från sjukhus.

Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård innebär att patienten och dennes närstående, tillsammans med berörda vårdgivare inom kommun och region, planerar den fortsatta vården, vilket dokumenteras i en vårdplan.

Regional förvaltning 

Styrgrupp SVPL i Västra Götaland har det övergripande ansvaret för en enhetlig regional hantering av samordnad vård- och omsorgsplaneringsprocessen. SAMSA grupp är regional arbetsgrupp som består av operativa kontakpersoner från vardera vårdsamverkansområde i VGR. SAMSA grupp lyder under styrgupp SVPL.

IT-stöd för kommunikation

För elektronisk informationsöverföring vid samordnad vård- och omsorgsplanering används SAMSA IT-tjänst

Delregional förvaltning

Delregional arbetsgrupp samordnad vård- och omsorgsplanering Södra Älvsborg ser till att vårdprocessen hanteras i enlighet med nationella och regionala riklinjer.

Minnesanteckningar 2019

Titel

Senast uppdaterad: 2019-02-10 20:06