Uppdragsgrupp Samordnad vård- och omsorgsplanering (SVOP)

Uppdragsgrupp samordnad vård- och omsorgsplanering Södra Älvsborg består av representanter från kommuner, sjukhus och primärvård.
Representanterna har olika professioner på operativa och strategiska nivåer och representerar i gruppen hela sin vårdsamverkansorganisation. Deltagarna har god kunskap om den samordnade vård- och omsorgsprocessen i den patientnära verksamheten. 
För att arbetet i gruppen ska ha genomslagskraft behöver deltagarna ha inflytande i den egna organisationen. Varje organisation ansvarar för att utse en eller flera representanter till den delregionala arbetsgruppen. 

Lokala förvaltningsorganisationer ansvarar för att  

 • Vara informerade och vidarebefordra information.
 • Verkställa beslut gällande regional rutin och IT-stöd.
 • Hantera systemadministrationen i IT-stödet.
 • Vara första och andra linjens support för IT-stödet.

Deltagare i uppdragsgruppen ansvarar för att 

 • Medverka till att samordnad vård- och omsorgsplanering hanteras i enlighet med regionala  riktlinjer.
 • Göra regionala riktlinjer och beslut kända i lokala förvaltningsorganisationer.
 • Stödja lokala förvaltningsorganisationerna.
 • Bidra till utveckling av IT-stödet
 • Medverka i testarbete av IT-stödet.

Närvårdskontoret ansvarar för att

 • Sammankalla och leda Delregional arbetsgrupp SVPL Södra Älvsborg.
 • Medverka till att samordnad vård- och omsorgsplanering hanteras i enlighet med regionala riktlinjer.
 • Representera Södra Älvsborg i regionala grupperingar.
 • Sammanställa verksamhetsplan och verksamhetsberättelse.
 • Vara informationsförmedlare till lokala förvaltningsorganisationer

Senast uppdaterad: 2019-01-04 11:29