Uppdragsgrupp Psykisk hälsa

Uppdragsgrupp Psykisk hälsa

Uppdragsgruppen hanterar frågor som inte kan eller bör hanteras i de lokala ledningsgrupperna. Uppdrag ges av Styrgrupp närvård. Uppdragen är tydliga och tidssatta. I uppdraget ingår återrrapportering till styrgruppen och att ta fram förslag till plan för resultatspridning, eventuell implementering och uppföljning. Styrgruppen och respektive huvudman ansvarar för vidare hantering av resultatet.

Uppdragsgrupp Psykisk hälsa består av tre fasta representanter, en från vardera huvudman. Beroende på uppdragets utformning kan gruppen kompletteras med ytterligare kompetens. 

Uppdragsgruppen kan vara aktiv, vilande eller avslutas efter uppdragets slutförande.

Primärvård

Anna-Lena Ingelhag, Vårdcentralchef, Närhälsan Ulricehamns vårdcentral.
anna-lena.ingelhag@vgregion.se

Sjukhus

Pernilla Jansson, Verksamhetscontroler Vuxenpsykiatriska kliniken Södra Älvborgs sjukhus pernilla.jansson@vgregion.se

Kommun

Susanne Sprigg, Borås stad susanne.sprigg@boras.se