Uppdragsgrupp Psykisk hälsa

Uppdragsgrupp Psykisk hälsa

Uppdragsgruppen hanterar frågor som inte kan eller bör hanteras i de lokala ledningsgrupperna. Uppdrag ges av Styrgrupp närvård. Uppdragen är tydliga och tidssatta. I uppdraget ingår återrrapportering till styrgruppen och att ta fram förslag till plan för resultatspridning, eventuell implementering och uppföljning. Styrgruppen och respektive huvudman ansvarar för vidare hantering av resultatet.

Uppdragsgrupp Psykisk hälsa består av tre fasta representanter, en från vardera huvudman. Beroende på uppdragets utformning kan gruppen kompletteras med ytterligare kompetens. Upppdragsgruppen kan vara aktiv, vilande eller avslutas efter uppdragets slutförande.

De målområden som föreslås som en miniminivå 2019 är:

  • SIP Barn
  • SIP Vuxna
  • Samsjuklighet
  • Suicidprevention
  • MiniMaria och Tidig upptäckt. MÅL: 2.1 och 2.2

Kontakt

Primärvård
Anna-Lena Ingelhag, Vårdcentralchef
Närhälsan Ulricehamns vårdcentral.
anna-lena.ingelhag@vgregion.se

Sjukhus
Pernilla Jansson, Verksamhetscontroller
Vuxenpsykiatriska kliniken Södra Älvborgs sjukhus
pernilla.jansson@vgregion.se

Kommun
Susanne Sprigg, B
Borås stad
susanne.sprigg@boras.se


Senast uppdaterad: 2018-11-09 10:20