Uppdragsgrupp Äldre

Äldre

Äldre människor med komplexa behov av vård-och omsorgsinsatser uppmärksammas särskilt inom Närvårdssamverkans arbete.

Sjukhus, kommun och primärvård ska samverka kring frågor som rör gruppen på bästa sätt så att den enskilde patienten/individen upplever tillgänglighet, trygghet och kontinuitet. Med en sammanhållen vårdkedja ska den enskilde inte påverkas när ansvaret för vården delas mellan vårdgivarna eller övergår från en vårgivare/vårdnivå till en annan.

Uppdragsgruppen hanterar frågor som inte kan eller bör hanteras i de lokala ledningsgrupperna. Uppdrag ges av Styrgrupp närvård. Uppdragen är tydliga och tidssatta. I uppdraget ingår återrrapportering till styrgruppen och att ta fram förslag till plan för resultatspridning, eventuell implementering och uppföljning. Styrgruppen och respektive huvudman ansvarar för vidare hantering av resultatet.

Uppdragsgrupp Äldre består av tre fasta representanter, en från vardera huvudman. Beroende på uppdragets utformning kan gruppen kompletteras med ytterligare kompetens. 

Uppdragsgruppen kan vara aktiv, vilande eller avslutas efter uppdragets slutförande.

Sjukhus

Maria Glemfelt  Södra Älvsborgs Sjukhus
maria.glemfelt@vgregion.se 

Primärvård

Sonja Nilsson Vårdcentralschef, Närhälsan Tranemo vårdcentral
sonja.nilsson@vgregion.se

Kommun

Annika Arvidsson MAS, Marks kommun
annika.arvidsson@mark.se

Adjungerad

Eva Österlund Hjort Borås Stad 
eva.hjort@boras.se

Minnesanteckningar


Senast uppdaterad: 2018-11-16 13:29