Styrgrupp Närvård Södra Älvsborg

Strygrupp närvård ansvarar för övergripande strategiska samverkansfrågor mellan sjukhus, primärvård och kommuner. Strygrupp närvård ska styra, leda, följa upp, utveckla och fatta beslut i gemensamma frågor som inte kan omhändertas i de lokala ledningsgrupperna.

Styrgrupp närvård Södra Älvsborg arbetar på generellt uppdrag från det Delregionala politiska samrådsorganet, men kan också få specifika uppdrag.

Styrgruppen hanterar av Närvårdskontoret anmälda och beredda ärenden samt fattar beslut.

Styrgruppen startar vid behov Uppdragsgrupper samt beslutar om specifika tidsbestämda uppdrag.

Styrgruppen och respektive huvudman ansvarar för hantering av resultat och implementering i respektive linjeorganisation.

Styrgruppen består av representanter från huvudmännen.

 

Arbetsutskott

Arbetsutskott (AU) Styrgrupp närvård förbereder och planerar för Strygrupp närvårds möten. AU består av en person från vardera huvudman dvs ordförande och vice ordförande samt den tredje parten inom Närvårdssamverkan. 

Närvårdskontorets Koordinator ansvarar för ordförande- och sekreterarskapet i denna grupp. Minnesanteckningar återfinns dock inte på Hemsidan, utifrån beslut av AU den 15 maj 2017.

Kontakt

Roland Mattsson, Ordförande
roland.mattsson@vargarda.se

Protokollrutin

Varje möte protokollförs. När protokollet är justerat publiceras det på
 hemsidan. Beslut dokumenteras i
"Beslutslogg", se nedan


Senast uppdaterad: 2019-02-10 20:46