Enkäter och utvärdering

Enkäter och utvärdering

Under  första kvartalet av 2018 kommer patientupplevelsen att följas upp med
hjälp av enkäter och djupintervjuer.

En sammanställning av enkäter och djupintervjuer kommer att göras under sommaren 2018 för att sedan publiceras på Närvårdssamverkans hemsida samt via mailutskick.

Enkätundersökning