Tidiga insatser för ökad skolnärvaro

Tidiga insatser för ökad skolnärvaro är ett projekt som medfinansieras av Västra Götalandsregionens sociala investeringsmedel. Det bedrivs genom samverkan mellan skolan och socialtjänsten (SOC) i Borås Stad samt barn- och ungdomspsykiatriska kliniken (BUP) vid Södra Älvsborgs Sjukhus i Borås.

Syftet är att prova nya och strukturera upp befintliga metoder för frånvarohantering för att genom tidiga insatser och samverkan över myndighets- och organisationsgränser verka för att öka barns närvaro i skolan. Det långsiktiga målet är att öka andelen elever som går ur grundskolan med behörighet till gymnasieskolans program.

Projektet startade i augusti 2015 och  avslutas 30 juni 2018.


Senast uppdaterad: 2018-07-02 13:18