Demensvård

Demensvården i Skaraborg har utvecklats med stöd av ”Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2010”. Primärvården, alternativt specialistvården, utreder och ställer diagnos.

Allt eftersom patientens omvårdnadsbehov ökar behövs mer resurser och kommunerna kan då ge stöd i form av anhörigsamordnare, demenssjuksköterska och eventuellt demensteam och i ett senare skede även särskilt boende/demensboende.  Läs mer...


Senast uppdaterad: 2019-04-17 16:02