Psykiatri och missbruk, vuxna

Vuxna, psykiatri och missbruk är en samverkansgrupp under styrgruppen för Vårdsamverkan Skaraborg. Arbetet riktar sig till vuxna personer i Skaraborg med psykisk ohälsa, missbruk eller beroende samt samsjuklighet.

Syftet är att nå en effektiv vårdsamverkan i frågor som berör samtliga parter.

Målet är att berörda ska uppleva vård- och omsorgsinsatserna som en helhet utan gränser.

Arbetet i samverkansgruppen ska utgå från nedanstående förhållningssätt:

  • Samsyn, samverkan och samarbete mellan huvudmännen.
  • Vård och omsorg på rätt nivå där den gör mest nytta
  • God och säker vård och omsorg

Samverkansgruppen är partssammansatt liksom beredning och de lokala trepartsgrupperna.