Psykiatri och missbruk, vuxna

Psykiatri och missbruk, vuxna, är en samverkansgrupp under styrgruppen för Vårdsamverkan Skaraborg. Arbetet riktar sig till vuxna personer i Skaraborg med psykisk ohälsa, missbruk eller beroende samt samsjuklighet. Syftet är att nå en effektiv vårdsamverkan i frågor som berör samtliga parter. Målet är att berörda ska uppleva vård- och omsorgsinsatserna som en helhet utan gränser.

Arbetet i samverkansgruppen ska utgå från nedanstående förhållningssätt:

  • Samsyn, samverkan och samarbete mellan huvudmännen.
  • Vård och omsorg på rätt nivå där den gör mest nytta
  • God och säker vård och omsorg

Samverkansgruppen är partssammansatt liksom beredning och de lokala trepartsgrupperna.

Mötestider 2018

10 september, 15 oktober, 13 december.

Trepartskonferens 26 oktober.


Senast uppdaterad: 2018-10-02 14:24