Samverkan vid in- och utskrivning från slutenvård

Implementeringsgrupp i Skaraborg

En ny lag, Samverkan vid utskrivning från slutenvården (SFS 2017:612), gäller från 1 januari 2018. Arbete pågår i flera grupper på länsnivå för att få rutiner och IT-tjänst på plats till i september. IT-systemet SAMSA kommer att anpassas och utbildningsinsatser kommer att genomföras innan driftstarten, som föreslagits ske i september 2018, men det är viktigt att förberedelsearbetet kommer igång även i verksamheter och vårdsamverkan.

En implementeringsgrupp har bildats för att informera och stötta med information. Implementeringsgrupp för samverkan vid in- och utskrivning ifrån sluten hälso- och sjukvård har antagit arbetsnamnet ”Implementeringsgruppen Skaraborg” för att förenkla kommunikation. Denna sida kommer kontinuerligt att uppdateras med information från Implementeringsgruppen Skaraborg.

Mer information finns under rubriken Dokument nedan.