Samverkan vid in- och utskrivning från slutenvård

Implementeringsgrupp i Skaraborg

En ny lag, Samverkan vid utskrivning från slutenvården (SFS 2017:612), gäller från 1 januari 2018. Arbete pågår i flera grupper på länsnivå för att få rutiner och IT-tjänst på plats till i september. IT-systemet SAMSA kommer att anpassas och utbildningsinsatser kommer att genomföras innan driftstarten, som föreslagits ske i september 2018, men det är viktigt att förberedelsearbetet kommer igång även i verksamheter och vårdsamverkan.

En implementeringsgrupp har bildats för att informera och stötta med information. Implementeringsgrupp för samverkan vid in- och utskrivning ifrån sluten hälso- och sjukvård har antagit arbetsnamnet ”Implementeringsgruppen Skaraborg” för att förenkla kommunikation. Denna sida kommer kontinuerligt att uppdateras med information från Implementeringsgruppen Skaraborg.

Mer information finns under rubriken Dokument nedan.

Processtöd

Adam Krantz
Förvaltare SAMSA för Skaraborgs kommuner
Processtöd implementeringsgruppen Skaraborg

adam.krantz@skovde.se 


Senast uppdaterad: 2018-10-23 13:44