Mobil hemsjukvårdsläkare

Mobil hemsjukvårdsläkare har sin organisatoriska hemvist i primärvården och vårdar individer som är inskrivna i kommunal hälso- och sjukvård med ett långvarigt och komplext behov av vård som kräver att vården förmedlas i hemmet.

Mobil hemsjukvårdsläkare utgör fast vårdkontakt och koordinerar vården runt individer med stora vård och omsorgsbehov i samverkan med kommunal hälso- och sjukvård och andra enheter så att individen kan befinna sig på olika vårdnivåer i sitt hem eller där vården bäst förmedlas.

Detta arbetssätt ställer krav på flexibilitet och mobilitet samt god samverkan och tät kommunikation med sjuksköterskan som arbetar i kommunal hälso- och sjukvård.

Tillsammans med individ och närstående utför mobil hemsjukvårdsläkare bland annat årskontroller, medicinska vårdplaner och brytpunktssamtal med fokus på symtomlindring i en strävan att öka tryggheten för patienten och för personalen som vårdar individen i sitt hem


Senast uppdaterad: 2018-05-25 10:17