Informationsmöte gällande ansvarsfördelning mellan region och kommun i hälso- och sjukvårdsfrågor

Den 9 november är politiker och chefer inbjudna till ett informationsmöte gällande ansvarsfördelingen mellan region och kommun i hälso- och sjukvårdsfrågor.

Gränsen för vilken hälso- och sjukvård kommunerna har skyldighet och befogenhet att meddela är till vissa delar oklar.
Ellinor Englund, förbundsjurist på SKL har fördjupat sig i förarbetena till nu gällande lagstiftning som berör ansvarsfördelningen mellan kommun och region.
Vi ska denna dag få ta del av vad hon kommit fram till i sitt fördjupningsarbete.
Ellinor menar att det av hälso- och sjukvårdslagens förarbeten framgår att lagstiftaren tänkt sig att den kommunala sjukvården ska vara en del av primärvården.

Mer information hittar du här:
Inbjudan till informationsmöte gällande ansvarsfördelningen mellan region och kommun i hälso och sjukvårdsfrågor.