Informationsmöte gällande ansvarsfördelning mellan region och kommun i hälso- och sjukvårdsfrågor

Den 9 november var politiker och chefer inbjudna till ett informationsmöte gällande ansvarsfördelningen mellan region och kommun i hälso- och sjukvårdsfrågor.

Gränsen för vilken hälso- och sjukvård som kommunerna har skyldighet och befogenhet att meddela är till vissa delar oklar.

Ellinor Englund, förbundsjurist på SKL har fördjupat sig i förarbetena till nu gällande lagstiftning som berör ansvarsfördelningen mellan kommun och region.
Vi fick denna dag ta del av vad hon kommit fram till i sitt fördjupningsarbete.
Ellinor menar att det av hälso- och sjukvårdslagens förarbeten framgår att lagstiftaren tänkt sig att den kommunala sjukvården ska vara en del av primärvården.


Här kan du se Powerpointpresentationen från Ellinor fördrag.


Senast uppdaterad: 2018-11-14 11:18