Barn och ungas psykiska hälsa - första linjens uppdrag

Barn/unga och deras familjer ska stå i centrum då olika huvudmän samverkar för att stötta med effektiva och snabba insatser. Gemensam ledning och styrning är en förutsättning för att lyckas med uppdragen.

Inom SIMBA-området pågår ett pilotprojekt som syftar till att söka skapa ett styr-/och ledningssystem för att främja barn/ungas psykiska hälsa. Genom samverkan och samarbete mellan berörda huvudmän ska både politiker och verksamhetsansvariga arbeta utifrån ett helhetsperspektiv för barns/ungas bästa.

Under 2016 startades ett SIMBA-team i var och en av våra kommuner. Teamen är placerade på en vårdcentral i varje kommun och bemannas av primärvård, socialtjänst och elevhälsa. Syftet med teamen är att barn och unga snabbt ska få hjälp på rätt vårdnivå.


Senast uppdaterad: 2018-10-11 14:45