Barn och ungas psykiska hälsa - SIMBA-teamen

För att på bästa sätt ge barn, unga och deras familjer fullgott stöd behövs god samverkan och samarbete mellan berörda verksamheter och huvudmän.

Hösten 2013 tog SIMBAs politiska samrådsgrupp beslut om att starta upp ett projekt kring tidiga och samordnade insatser inom ramen för första linjen gällande barn och unga med psykiska ohälsa. 

Under projektets första fas genomfördes en kartläggning och handlingsplan för samverkansarbetet kring barn och ungas psykiska hälsa. Under andra fasen etablerades SIMBA-team.

SIMBA-teamen består av en barnpsykolog från primärvården, samt representanter från elevhälsan och socialtjänsten. Det finns ett team i varje kommun i SIMBA-området. Teamet träffas en gång i veckan.

Projektet gick hösten 2018 in i tredje fasen som är den förberedande fasen för implementering av SIMBA-teamen i ordinarie verksamhet.

Målet med projektet är att barn och unga, med psykisk ohälsa och dess vårdnadshavare ska erbjudas tidiga och samordnade insatser genom samverkan och optimal hantering på rätt nivå.

Syftet  med projektet är att utveckla och etablera en modell som bygger på samverkan mellan elevhälsan, socialtjänsten och hälso- och sjukvården inom första linjen samt konsultationsmodell för samverkan med specialistnivån.


Senast uppdaterad: 2019-05-09 13:17