Styrgrupp SAMSA

Utifrån Lag om Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård som trädde i kraft 1 januari 2018 har Västra Götalandsregionen och länets 49 kommuner kommit överens om en överenskommelse och riktlinje för Samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Överenskommelsen och riktlinjen reglerar in- och utskrivningsprocessen för personer som har behov av insatser efter utskrivning från slutenvården. Utskrivning ska ske så snart som möjligt efter det att den behandlande läkaren bedömt att en person är utskrivningsklar och inte längre har behov av slutenvårdens resurser.

Målgrupp är personer i alla åldrar som efter utskrivning från sluten hälso- och sjukvård behöver insatser från socialtjänsten, den kommunalt finansierade hälso- och sjukvården eller den landstingsfinansierade öppna vården omfattas av denna riktlinje.

Syftet är att patientens övergång från slutenvård till öppenvård ska vara trygg och säker med den enskildes behov, inflytande och självbestämmande som utgångspunkt. Utifrån den enskildes perspektiv ska vården vara lättillgänglig, effektiv och säker med god kvalitet och gott bemötande.

Mötestider 2018 Styrgrupp SAMSA

23 oktober      kl.15:00-16:00

20 november  kl. 13:30-15:00

20 december   kl. 08:30-10:30

Minnesanteckningar Styrgrupp SAMSA

Titel

Dokument


Senast uppdaterad: 2018-10-23 21:01