Arbetsgrupp SAMSA

Den nya lagen om samverkan vid utskrivning gäller från 1 januari 2018. Syftet med den nya lagen är att patientens övergång från slutenvård till öppenvård ska vara trygg och säker.
En tillfällig överenskommelse och riktlinje gäller i Västra Götaland tills beslut är fattat i de 49 kommunerna och i VGR. Överenskommelsen och riktlinjen har fokus på samverkan mellan slutenvård, kommun och öppenvård med individens behov som utgångspunkt och bygger på hälso- och sjukvårdsavtalets gemensamma värdegrund.

SAMSA förvaltning har tagit fram en regional rutin för in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård samt IT-tjänsten SAMSA. Rutinen som baserar sig på Riktlinjen är nu fastslagen av Styrgruppen för SVPL. Den gäller under förutsättning att överenskommelse och riktlinje fastställs av alla huvudmän.

Anpassningen av SAMSA IT-tjänst pågår. Den nya versionen av IT-tjänst SAMSA som ska tas i bruk 2018-09-25 kommer att vara ett stöd för in- och utskrivningsprocessen.

Mötestider 2018 Arbetsgrupp SAMLA-SAMSA

Minnesanteckningar Arbetsgrupp SAMSA

Titel

Dokument

Senast uppdaterad: 2018-10-04 13:40