Brister i samverkan mellan kommun och region

När det brister i samverkan och någon part inte uppfyller sin del i det som står i överenskommelserna för samverkan är viktigt att analysera orsaken för att kunna vidta rätt åtgärder.

Varje huvudman/verksamhet ska ha en rutin för att identifiera återkommande brister i samverkan som inte går att lösa, så kallade övergripande systemfel. Identifierade brister i samverkan ska rapporteras med hjälp av blanketten: 

Rapportering av brister i samverkan mellan kommun och region

Rapportera brister i samverkan mellan kommun och region

Denna blankett används av den funktion som sammanställer verksamhetens brister i samverkan för att underlätta framtagande av statistik och analysarbete.

Brister i samverkan berör frågor där överenskommelser och avtal inte följs, det vill säga någon/några av parterna upplever att samverkansarbetet avviker från de riktlinjer/rutiner som fastställts för arbetet.

Syftet är att upptäcka eventuella brister och förbättra processer i samverkan mellan huvudmännen. Uppföljning av gemensamma överenskommelsen, riktlinjer och rutiner är ett viktigt verktyg för att identifiera utvecklingsbehov och få kunskap om systemfel som skulle kunna klargöras i gällande dokument.

Arbetet i Berosam och Västbus fortsätter enligt gällande arbetsmodell.

Överenskommelser och avtal i samverkan

Överenskommelser och avtal framtagna i samverkan handlar om vilka åtaganden kommun och region har kring personer som har insatser från två eller flera huvudmän. När någon part inte uppfyller sin del i överenskommelserna är det viktigt att rapportera bristen med hjälp av ovanstående blankett.

Här hittar du delregionala och länsgemensamma överenskommelser och avtal.

Ersätter inte verksamheternas egna avvikelsehantering

Att rapportera brister i samverkan löper parallellt med verksamheternas avvikelsehantering. Det ersätter inte verksamhetens egna rutiner och blanketter för avvikelsehantering i ledningssystemet utan är ett komplement för att vi i vårdsamverkan ska kunna få fram statistik fö ratt analysera övergripande systemfel i samverkan.

Rapportering kvartalsvis

Rapportering av brister i samverkan sker kvartalsvis till processledaren för LGS.
Skicka ifyllda blanketter för rapportering av brister i samverkan till:
anne-charlotte.larsson@vgregion.se

Kvartal 1: rapportera senast 25 april
Kvartal 2: rapportera senast 25 augusti
Kvartal 3: rapportera senast 25 oktober
Kvartal 4: I samband med årsrapport

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete är gemensamma för hälso- och sjukvård, tandvård, socialtjänst och verksamheter enligt LSS. Enligt dessa ska verksamheterna enligt 5 kap, 3 § ta emot och utreda avvikelser och synpunkter på verksamhetens kvalitet från vård- och omsorgstagare och deras närstående, personal och samarbetsparter.

Avvikelsehantering kopplat till respektive verksamhet dokumenteras och hanteras inom respektive organisation enligt lokal rutin.

Vänd dig till Utvecklingsgrupp SAMSA som arbetar med avvikelser gällande brister i samverkan om du har frågor. Gruppen består av representanter från samtliga huvudmän.

Utvecklingsgrupp SAMSA har uppdrag att analysera inrapporterade systemfel, identifiera förbättringsområden och tar vid behov fram förslag till åtgärder när det gäller samordnade insatser samt återkommande brister i eller avsteg från gällande överenskommelser.

Kontakta Utvecklingsgrupp SAMSA

Senast uppdaterad: 2018-12-20 20:35