Avvikelser i samverkan

Avvikelser i samverkan är när någon part inte uppfyller sin del i det som står i överenskommelserna för samverkan. Det är viktigt att analysera orsaken till att en avvikelse sker för att kunna vidta rätt åtgärder.

Överenskommelser i samverkan

Överenskommelserna framtagna i samverkan handlar om vilka åtaganden kommun och region har kring personer som har insatser från två eller flera huvudmän. När någon part inte uppfyller sin del i överenskommelserna är det viktigt att rapportera en avvikelse.

Du som du uppmärksammar avvikelsen skriver en avvikelserapport som handläggs enligt den egna verksamhetens fastställda rutin. Använd verksamhetens eget system för rapporteringen. Vi har också tagit fram en blankett som du kan använda för avvikelserapport.

Avvikelserapport för brister i samverkan

Vid avvikelser inom psykiatri skickar du en avidentifierad kopia till ledamot i Berosam eller till processledare i Temagrupp Psykiatri.

Kontaktuppgifter till Berosam

Vid avvikelser inom Västbus använder du blanketten:

Avvikelserapport enligt Västbus riktlinjer

De berörda enheterna ska i samverkan lösa avvikelsen så snabbt som möjligt sinsemellan.

De berörda enheterna/avdelningarna ska i samverkan lösa avvikelsen så snabbt som möjligt sinsemellan.

Enheten/avdelningen där avvikelsen uppstått ansvarar för att inom 60 dagar återkoppla till enheten/avdelningen som skickat avvikelsen och meddela genomförda eller planerade åtgärder som vidtagits.

Varje huvudman/verksamhet ska ha en rutin för att identifiera återkommande problem som inte går att lösa, så kallade övergripande systemfel i samverkan. När ett återkommande problem inte går att lösa kan verksamheten lyfta detta till NOSAM eller temagrupperna.

Hitta kontaktuppgifter för relevant grupp

Vänd dig till Utvecklingsgrupp SAMSA som arbetar med avvikelser gällande brister i samverkan om du har frågor. Gruppen består av representanter från samtliga huvudmän.

Utvecklingsgrupp SAMSA har uppdrag att analysera inrapporterade systemfel, identifiera förbättringsområden och tar vid behov fram förslag till åtgärder när det gäller samordnade insatser samt återkommande brister i eller avsteg från gällande överenskommelser.

Kontakta Utvecklingsgrupp SAMSA


Senast uppdaterad: 2018-10-17 13:23