Om Temagrupp Psykiatri

Strategi

Vi arbetar med att stärka och systematiskt förbättra berörda verksamheter och de vård- och stödinsatser som ges.

Personerna ska

  • erbjudas hälsofrämjande, förebyggande och tidiga insatser.
  • mötas utifrån ett personcentrerat arbetssätt.

Verksamheterna ska strategiskt arbeta med

  • gemensamma kompetensutvecklingsinsatser.
  • förbättring och utveckling av samverkansprocesser och rutiner

Målgrupp

Personer med psykiska funktionsnedsättningar och personer med missbruk, med eller utan samsjuklighet.

Brukarmedverkan

I temagruppen ingår representant från NSPHIG, Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i Göteborg.

Årlig aktivitetsplan

Temagruppen tar fram årliga aktivitetsplaner till den gemensamma Samverkansplanen. Där prioriteras mål och aktiviteter för kommande år.

Temagrupp Psykiatri aktivitetsplan 2018-2019

Kortinfo från möte

Från möte 2019-01-31:

  • Temagrupp Psykiatri ger i uppdrag till Berosam att gemensamt med Rättspsykiatrin forma arbetsgrupp för att ta fram förslag på hur samarbete och gemensamma arbetssätt/vård och stödprocesser kan utvecklas kring personer med psykisk sjukdom och samtidig kriminalitet.
  • Årsrapport har skrivits och aktivitetsplan för 2019 är upprättad.
Senast uppdaterad: 2018-11-09 13:29