Om Temagrupp Psykiatri

Strategi

Vi arbetar med att stärka och systematiskt förbättra berörda verksamheter och de vård- och stödinsatser som ges.

Personerna ska

  • erbjudas hälsofrämjande, förebyggande och tidiga insatser.
  • mötas utifrån ett personcentrerat arbetssätt.

Verksamheterna ska strategiskt arbeta med

  • gemensamma kompetensutvecklingsinsatser.
  • förbättring och utveckling av samverkansprocesser och rutiner

Målgrupp

Personer med psykiska funktionsnedsättningar och personer med missbruk, med eller utan samsjuklighet.

Brukarmedverkan

I temagruppen ingår representant från NSPHIG, Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i Göteborg.

Årlig aktivitetsplan

Temagruppen tar fram årliga aktivitetsplaner till den gemensamma Samverkansplanen. Där prioriteras mål och aktiviteter för kommande år.

Temagrupp Psykiatri aktivitetsplan 2018-2019

Kortinfo från möte

Från möte 2018-10-11

  • Temagruppen har ställt sig bakom tillämpningsanvisningar med fokus på SIP och LVM för regionala överenskommelsen. Anvisningarna publiceras i november. Regional överenskommelse om personer med psykisk funktionsnedsättning och missbruk.
  • Temagrupp Psykiatri har format en arbetsgrupp med syfte att ta fram vägledning med fokus på delat kostnadsansvar, utifrån överenskommeslsen.
  • Fortsatt fokus på SIP med bl a introduktionsutbildning i samverkan, vård- och stödsamordningsutbildningen och till våren mötesledarutbildningar. Uppdaterat material om SIP finns på www.uppdragpsykiskhalsa.se.

Kortinfo från tidigare möten, kommer!

Senast uppdaterad: 2018-11-09 13:29