Berosam

Berosam är en arbetsgrupp under Temagrupp Psykiatri med uppdrag att belysa, analysera och föreslå förändringar för att minska avvikelser och förbättra samverkan kring individer med missbruk/beroende och/eller psykisk ohälsa.

Berosam består av representanter från Psykiatri affektiva och beroende, primärvård, frivård, kommunerna Partille, Härryda, Mölndals och Göteborg, som alla ansvarar för att hämta information om brister i det praktiska arbetet kring samverkan från den egna verksamheten.

Kopia på avvikelse i samverkan skickas till Berosam

När brister i samverkan upptäcks ska verksamhetens egen rutin för att hantera avvikelsen följas. En avidentifierad kopia på avvikelse i samverkan skickas även till ledamot i Berosam eller till processledare i Temagrupp Psykiatri, se kontaktuppgifter.

Temagrupp Psykiatri löser övergripande fel

Berosam ska analysera avvikelserna och gemensamt föreslå förändringar för att minska avvikelser och förbättra samverkan kring individen. I de fall en avvikelse kräver insatser på en högre nivå klassas de som övergripande systemfel och ska redovisas i Temagrupp Psykiatri. Temagrupp Psykiatri ska arbeta vidare med konkreta åtgärdsförslag och arbetsmodeller som främjar samverkan på individnivå.

SIP, nya arbetsmetoder och implementering av nationella riktlinjer

Berosam arbetar på olika sätt för att den enskilde ska få bästa möjliga vård och stöd genom en god samverkan. Att arbeta med avvikelser är ett sätt för att nå dit. Berosam har också nedanstående ansvar enligt det nya uppdraget.

Följa utvecklingen av gemensam samverkan i form av SIPFölja och stötta de konsultativa teamen. Representanter från teamen bjuds kontinuerligt in till Berosam 1–2 tillfällen/år.Följa forskning och erfarenhetsbaserad kunskap inom området och ta initiativ till utveckling av arbetsmetoder som är gynnsamma för den enskildes återhämtning.Bidra till att underlätta implementering av Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende, Riksrevisionens rapport om återfall i brott och Vård- och stödsamordningen.Initiera behov av samfinansierade verksamheter.

Du kan följa Berosams arbete genom minnesanteckningar på här på Samverkanstorget.

Uppdrag från Temagrupp Psykiatri till Berosam

Cecilia Axelsson

Processledare Temagrupp Psykiatri
Telefonnummer

Mötestider

2018

26 sept kl 13:30-16:00

7 nov kl 13:30-16:00

5 dec kl 13:30-16:00

Plats: Psykiatrimottagning Väster, Första långgatan  26