Om Temagrupp Mitt i livet

Temagrupp Mitt i livet arbetar med att personer med sjukdom/funktionsnedsättning mellan 18-64 år ska känna att vård, stöd och omsorgsinsatsen är tillgänglig, trygg, säker och samordnad av kommun, primärvård, sjukhus, habilitering och tandvård.

Strategi

Samverkansarbetet inom Göteborgsområdet ska stärka och systematiskt förbättra devård- och stödinsatser som ges. Personerna ska erbjudas hälsofrämjande, förebyggande och tidiga insatser mötas utifrån ett personcentrerat förhållningssätt.

Målgrupp

Personer med behov av samordnade insatser i åldern 18-64 år. Begreppet Mitt i Livet är en vid definition och rymmer personer med olika sjukdomar och/eller funktionsnedsättning med eller utan samsjuklighet.

Patient- och brukarmedverkan

I temagruppen ingår två representanter från Funktionsrätt Västra Götaland.

Årlig aktivitetsplan

Temagruppen tar fram årliga aktivitetsplaner till den gemensamma Samverkansplanen. Där prioriteras mål och aktiviteter för kommande år.

Temagrupp Äldres aktivitetsplan 2018-2019

Kortinfo från möte

Från möte 2019-04-03

  • Arbetsgruppen Tandvård rapport presenterad. " Personer med problematik ska kunna bibehålla en god munhälsa. Fler berättigade personer ska få del av stödet. Alla individer som har rätt till erbjudande om nödvändig tandvård (intyg om N-tandvård) ska identifieras och erbjudas munhälsobedömning enligt överenskommelsen (2). Antalet intygshavare och ja-tackare är tämligen konstant år från år. Det finns ett mörkertal. Baserat på tillgänglig information om antal utfärdade intyg om nödvändig tandvård (N-tandvård) i regionen ställt i relation till antal äldre multisjuka personer, vilka bör har rätt till N-tandvård, är det utfärdat cirka 30 000 intyg och det borde vara cirka 50 000 intyg. Räknar man även med yngre funktionshindrade så är det fler som borde få tillgång till N-tandvård."
  • Kunskapsstyrning se bifogad PP Till dags dato finns nu 23 nationella programområden som bryts ner till regionala programområden. Varje RPO startar upp Regionala processteam (RPT) som består av sakkunniga inom området, patient- och brukarrepresentanter som ska ta fram vårdprogram som på sikt ska ersätta RMR (regionala medicinska riktlinjerna). RMR som påbörjats och som ligger klara publiceras. Det är ännu inte klart hur och vem som ska revidera nuvarande RMR.
  • Fortsatt fokus på att öka antal genomförda SIP.

Minnesanteckningar från mötet 2019-04-03

Senast uppdaterad: 2018-11-09 13:27