Mitt i livet

Personer med sjukdom/funktionsnedsättning mellan 18-64 år ska känna att vård, stöd och omsorgsinsatsen är tillgänglig, trygg, säker och samordnad av kommun, primärvård, sjukhus, habilitering och tandvård

Strategi

Samverkansarbetet inom Göteborgsområdet ska stärka och systematiskt förbättra devård- och stödinsatser som ges. Personerna ska erbjudas hälsofrämjande, förebyggande och tidiga insatser mötas utifrån ett personcentrerat förhållningssätt.

Målgrupp

Personer med behov av samordnade insatser i åldern 18-64 år. Begreppet Mitt i Livet är en vid definition och rymmer personer med olika sjukdomar och/eller funktionsnedsättning med eller utan samsjuklighet.

Patient- och brukarmedverkan

I temagruppen ingår två representanter från Funktionsrätt Västra Götaland.

Björn Gunnarsson

Processledare Temagrupp Äldre tf Mitt i livet
Telefonnummer

Mötestider

2018

2018-09-06 kl 13:30-16:30
2018-10-03 kl 13:30-16:30
2018-11-07 kl 13:30-16:30
2018-12-06 kl 13:30-16:30

Gullbergs Strandgata 36D vån 4