Tidiga insatser för barn och unga

I detta avsnitt hittar du verktygen för att forma och strukturera ert nära arbete med tidiga insatser kring barn och familjer.

Barn, unga och deras vårdnadshavare ska kunna erbjudas tidiga samordnade insatser. Tidiga insatser handlar om att komma in i tidigt skede för att förhindra utveckling av allvarlig problematik men också tidigt i ålder.

Verktyg

Tidiga listan - Börja med barnen

Den här listan är ett försök att sammanfatta några av de viktigaste områdena för att främja psykisk hälsa hos unga. Initiativet kommer från olika professionsföreningar och ett utvecklingsprojekt inom SKL.

Tidiga listan och andra verktyg på på uppdragpsykiskhalsa.se

Studien 20 barnavårdsärenden - Umeå Universitet

Alex om Bibass från Uppdrag Psykisk Hälsa

Första linjen - Försök där borta istället från Uppdrag Psykisk Hälsa


Kartläggning av orostecken

Kartläggning av orostecken för risk för psykisk ohälsa hos förskolebarn har varit en grund för projektet.

Kartläggning av orostecken

Kartläggningsfrågor för tidig oro hos barn

Riktlinjer vid oro för ett barn på förskolan

Vad gör man vid oro i förskolan - processkarta.

Riktlinjer vid oro för ett barn på förskola

Att möta föräldrar på förskolan

Förskolepedagogerna på Opalens förskola efterlyste mer kunskap kring samtalsmetodik när de möter föräldrar. Inom projektet har vi provat en tvådagars utbildning i metoden Motiverande samtal, (MI), som upplevdes positivt.

Om Motiverande samtal (MI) på Socialstyrelsen.se

Illustration, MI-träd

Illustration, MI-resan

Samverkansblomman

Utveckling av samverkan i Barnhälsoteam.

Samverkansblomman

Samverkansstruktur för det nära arbetet med barn och familjer

Barnhälsoteam (Syfte, Mål, Struktur, Medverkande)

Struktur för Barnhälsoteam (BHT)

Dokumentation av Barnhälsoteam

Samtyckesblankett Barnhälsoteam

Utvärdering av Barnhälsoteam

Närvaron i förskolan

Temagruppens övergripande mål är att barn ska lyckas i skolan. Det är därför viktigt med närvaron redan i förskolan för att barnen ska få de bästa förutsättningarna för att lyckas i skolan. Opalens förskola kommer vidare att arbeta systematiskt med närvaron enligt rutin för förskolans systematiska arbete med närvaron samt föräldrainformation, (folder).

Föräldrainformation, folder A5

Goda exempel

Tidiga insatser i samverkan Pilotprojekt Västra Göteborg

SLUTRAPPORT Tidiga insatser i samverkan 2015-12-03

Senast uppdaterad: 2018-10-19 21:31