Kartläggning av hälsa i vårt område

Kartläggning av hälsan i vårt område

I det här avsnittet fördjupar vi oss i hur barnens behov ser ut inom vår kommun eller stadsdel. Det kan ligga till grund för kartläggningsarbetet av våra gemensamma insatser.

Barns behov

För att barn ska lyckas i skolan krävs att vi har väl fungerande generella insatser som når alla barn och som kan utgöra en stabil plattform för tidig upptäckt och tidiga insatser.

Verktyg

Statistik om barn och ungas hälsoläge

Ta reda på hur hälsa och levnadsvillkor ser ut hos barn i vårt NOSAM-område. Använd materialet nedan.

OBS! LÄNK KOMMER Barnhälsoindex för Västra Götalandsregionen

Kartläggningen ger en samlad bild av barns hälsa i Västra Götalandsregionens samtliga kommuner och stadsdelar, med aspekter som är viktiga för regionens folkhälsoarbete för barn och ungdom.

 Källa: Västra Götalandsregionen

Göteborgs Stad: Hälsodata 2014 - områdesfakta

I Hälsodata 2014 presenteras några av de viktigaste indikatorerna och nyckeltalen när det gäller folkhälsan i Göteborgs Stad. Du kan göra jämförelser såväl mellan som inom stadsdelar.

Hälsodata 2014 - områdesfakta (Lagerquist, Rubinstein)

Källa: Göteborgs Stad

Delrapport: skillnader i levnadsvillkor och hälsa i Göteborg

I april 2014 publicerades delrapporten om skillnader i livsvillkor och hälsa. Den efterföljande huvudrapporten är nu här och innehåller fördjupad statistik och framför allt förslag och exempel på vad som visat sig fungera för att minska klyftorna.

Huvudrapport "Skillnader i livsvillkor och hälsa i Göteborg"

Källa: Göteborgs Stad

Öppna jämförelser i folkhälsa 2014

Rapporten om Öppna jämförelser kring folkhälsa redovisar jämförelse mellan olika landsting och olika kommuner samt skillnader mellan kvinnor och män samt på landstingsnivå personer med kort eller lång utbildningsbakgrund. Rapporten redovisar även resultat på hälsan i befolkningen samt några av hälsans bestämningsfaktorer inom livsvillkor och levnadsförhållanden samt levnadsvanor.

Öppna jämförelser i folkhälsa 2014 (SKL m.fl)

Källa: SKL

Upp till 18 – fakta om barn och ungdom

Publikationen beskriver barns levnadsförhållanden i siffror, generellt och över tiden. Här finns uppgifter om bland annat barns hälsa, situationen i förskolan och skolan, fridtidsvanor och familjeförhållanden. Ett särskilt kapitel behandlar barn i utsatta situationer.

Upp till 18 – fakta om barn och ungdom (BO)

Källa: Barnombudsmannen