Om Temagrupp Barn och unga

Temagrupp Barn och ungas mål är att barn och ungdomar ska lyckas i skolan.

Samverkansplattform

Temagruppens arbete utgår från plattformens tre delar. 

Målgrupp

Alla barn, ungdomar och deras familjer samt barn och ungdomar med behov av samordnade insatser från kommun och region.

Patient- och brukarmedverkan

Temagrupp barn och unga har en referensgrupp för brukarorganisationer. I den ingår FUB, DHR , RCC, NSPHiG pch Autism- och Asbergerföreningen.

Temagrupp Barn och ungas aktivitetsplan 2018

Kortinfo från möte

Från möte 2019-02-06

  1.  Kommun och sjukvård – samverkan i Göteborgsområdets övergripande mål är att utjämna skillnader i hälsa. För att vi ska kunna nå dit har Temagrupp barn och unga identifierat processer för att "Barn ska lyckas i skolan" som är en av de viktigaste hälsofaktorerna. Arbetet på lokal nivå och kopplingen till delregional nivå är viktiga delar i arbetet, ett första steg kan vara ökad kunskap om varandra. Temagruppen ger därför processledaren i uppdrag att i NOSAM-dialoger göra en kartläggning av barnfrågorna och organisationen på lokal nivå, samt kommunicera vårdsamverkansstrukturen och det formella uppdraget. Målet med uppdraget är stärka samverkan mellan NOSAM och temagrupp barn och unga.
    Uppdragshandling NOSAM-dialoger 2019-02-06

  2. Temagrupp barn och unga har tagit fram en delregional definition av familjecentrerat arbetssätt, och har det som en utgångspunkt i sitt samverkansarbete. Kunskapen och praktiken behöver kontinuerligt påminnas om och stödjas för att inspirera verksamheterna. Temagruppen beslutar att ge en arbetsgrupp i uppdrag att titta på förslag på innehåll och komma med förslag på datum. Processledaren är sammankallande.Temagruppen har förnyat sin handlingsplan (fd aktivitetsplan) för 2019. I handlingsplanen beskriver temagruppen bland annat vikten av lokal samverkan, i barnets närmiljö. Ett av delmålen kommer justeras något, publicering på webben sker därefter. 

Senast uppdaterad: 2019-01-22 11:22