Om Temagrupp Barn och unga

Temagrupp Barn och ungas mål är att barn och ungdomar ska lyckas i skolan.

Strategi

Barn och ungdomar ska mötas utifrån ett familjecentrerat arbetssätt.

Målgrupp

Alla barn, ungdomar och deras familjer samt barn och ungdomar med behov av samordnade insatser från kommun och region.

Patient- och brukarmedverkan

Temagrupp barn och unga har en referensgrupp för brukarorganisationer. I den ingår FUB, DHR , RCC, NSPHiG pch Autism- och Asbergerföreningen.

Temagrupp Barn och ungas aktivitetsplan 2018

Kortinfo från möte

Från möte 2018-10-24

  1. En arbetsgrupp inom temagruppen har anordnat fyra fristående föreläsningar för personer som möter barn på flykt – riktat till frivilligarbetare och professionella, samt en föreläsning på Angeredsgymnasiet. Mycket uppskattat och välbesökt! Läs mer om kommande tillfällen.

  2. Avdelning Folkhälsa inom Västra Götalandsregionen vill pröva ett pilotprojekt om systematiskt samarbete kring tidiga insatser kring barn och ungas psykiska hälsa. I projektet ska man titta på en formaliserad kontakt mellan elevhälsan, socialtjänst och vårdcentral med tilläggsuppdrag kring barn och ungas psykiska hälsa. Temagruppen ser pilotprojektet som helt i linje med dess mål och inriktning och är mycket intresserad.

  1. Nu är det dags att tänka på årsrapporten för NOSAM/lokala Västbusgrupper. Mejl har gått ut till sammankallande. Observera att lokala Västbusgrupper rapporterar till NOSAM! Avvikelsesammanställning ingår i mallen för rapportering. NOSAM ska inkomma med en samlad årsrapport som inkluderar lokala Västbusgrupper senast 11 januari 2019. Mejla till josefin.lantz@vgregion.se. Läs mer om årsrapporteringen

Senast uppdaterad: 2018-11-09 13:26