Familjecentrerat arbetssätt

Ett familjecentrerat arbetssätt avser att insatser för barn och unga tar sin utgångspunkt i hela familjen och deras levnadsvillkor. Målet är att förbättra uppväxtvillkoren för barn och unga genom att stärka familjen.

Temagrupp Barn och unga enades den 2013-05-30 om definitionen av familjecentrerat arbetssätt gällande generella insatser och första linjens vård och behandling.

Ett familjecentrerat arbetssätt avser att insatser för barn och unga tar sin utgångspunkt i hela familjen och deras levnadsvillkor. Familjerna eller barnet/den unge ska alltid uppleva att de kommit rätt med sina frågor.

Familjecentrerat arbetssätt – barn och ungdomar

Samarbetet och samordningen mellan stadsdelsförvaltningens och hälso- och sjukvårdens verksamheter som vänder sig till barn, ungdomar och familjer ska präglas av ett familjecentrerat arbetssätt. Målet är att förbättra uppväxtvillkoren för barn och unga genom att stärka familjen.

Ett familjecentrerat arbetssätt kännetecknas även av:

  • hälsofrämjande perspektiv där människors styrkor lyfts fram och tas tillvara.
  • barnets/den unges bästa sätts i främsta rummet.
  • vårdnadshavarna ses som barnets/den unges viktigaste resurser.
  • det sociala nätverket runt barnet/den unge ses som viktig resurs för den unge.
  • arbetssättet anpassas utifrån barnet/den unges mognadsgrad.
  • gränsöverskridande samverkan där verksamheterna sätter barn-, ungdoms- och familjeperspektivet främst.

Barnet/den unge ses som en kompetent och resursstark individ med rätt till delaktighet och inflytande i alla beslut som rör dem, samtidigt som barnet/den unge behandlas som mer sårbara än vuxna och vid behov får tillgång till skydd och stöd.

Familjecentrerat arbetssätt ska tillämpas av alla verksamheter inom kommun/stadsdel och hälso- och sjukvården, även i de områden där samlokalisering saknas.

Temagrupp Barn och Unga enades den 2013-05-30 om definitionen av familjecentrerat arbetssätt gällande generella insatser och första linjens vård och behandling.

Definition av familjecentrerat arbetssätt

En arbetsgrupp arbetar med att följa och vara ett stöd för den fortsatta utvecklingen och implementeringen av familjecentrerat arbete i Göteborgs Stad. Arbetsgruppen har en tydlig koppling till Jämlikt Göteborg, fokusområde 1 och Temagrupp Barn och unga.

Arbetsgruppen

  • tydliggör dilemman och om möjligt föreslå lösningar.
  • följer upp och utvärdrar.
  • är ett stöd för nätverket för koordinatorer familjecentrerat arbetssätt och samordnare familjecentral.
  • är ett stöd förframtagande av den gemensamma kompetensutvecklingen, både på chef- och medarbetarnivå.