Brukarorganisationer

Referensgrupp brukarorganisationer har uppdraget att bidra med brukarperspektiv till Temagrupp Barn och ungas och Västbus delregionala styrgrupps arbete. Gruppens deltagare kommer från frivilligorganisationer som företräder barn och unga med psykisk eller somatisk ohälsa.

Syftet är att stärka arbetet kring barn och unga genom att föra in brukarperspektivet i arbetet.

Referensgrupp brukarorganisationer arbetar med att

  • identifiera områden för samverkan och utveckling. Visa på behov och önskemål utifrån ett brukarperspektiv.
  • ta del av temagruppens och delregionala styrgruppen Västbus arbete. Ge reflektioner och synpunkter på arbetet så som handlingsplaner, utbildningssatsningar och olika aktiviteter som planeras.
  • ha informationsutbyte om pågående arbete och aktiviteter.
  • skapa en plattform för ökad delaktighet för intresseorganisationer.

Referensgrupp brukarorganisationer: Uppdrag, syfte och arbetsgång

Deltagare

Jessica Svanström, Ordförande Temagrupp Barn och unga

Annika Lindström, Autism- och Aspergerföreningen, distrikt Göteborg

Elisabet Hurtado Lundberg, Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i Göteborg, NSPHiG

Ulrika Larsson,  Konsultsjuksköterska barncancercentrum DSBUS

Christina Simonsson, FUB Göteborg (för personer med utvecklingsstörning)

Håkan Högberg, DHR (Delaktighet, Handlingskraft, Rörelsefrihet)

Lena Ekeroth, Processledare Temagrupp Barn och unga

Vakant, Processledare Barn och unga psykisk (o)hälsa, Göteborg

Minnesanteckningar

Titel
Senast uppdaterad: 2018-10-19 21:05