Läs om de inkomna avvikelserna och de åtgärder som Berosam föreslår

Nu finns Berosams senaste avvikelserapport publicerad.

Avvikelserna rör samverkan vid

  • SIP-möten
  • Samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
  • Vårdintygsbedömning
  • Delat kostnadsansvar
  • Vård- och stödinsatser kring personer med psykisk sjukdom och kriminalitet

Rapport avvikelsearbete 2018-06-01 till 2018-11-10

Läs mer om Berosam och gruppens uppdrag

Senast uppdaterad: 2019-02-04 09:14