Handlingsplan Det goda livet för mest sjuka äldre

Handlingsplanen har tagits fram av Länssamverkans arbetsgrupp Äldre ihop med processledare genom diverse workshops ute i länets samtliga vårdsamverkansområden. Planen sätter ljuset på fem fokusområden med tillhörande mål, aktiviteter och indikatorer.

Handlingsplanen för 2016-2018 är framtagen på uppdrag av LiSA som ersattes av VVG under 2017 och beslut om att rekommendera kom­muner och region att arbeta efter handlingsplanen togs i april 2016.

Handlingsplanens fem fokusområden:

  • Samordnad individuell plan, (SIP)
  • Mobil närvård
  • Kunskapsbaserad vård
  • God och säker läkemedelsbehandling
  • Trygg och säker vårdövergång 

Under hösten 2018 kommer VVG, Vårdsamverkan Västra Götaland, att fatta beslut om hur fortsatt arbete ska bedrivas avseende Handlingsplanen.


Senast uppdaterad: 2018-12-14 10:20