5. Gemensamma utvecklingsområden

Den demografiska, medicinska och tekniska utvecklingen innebär att en ökande andel av sjukvårdsinsatserna kommer att utföras i hemmet. Sjukvårdshuvudmännen har en gemensam utmaning i att säkra kvaliteten för den enskilde och skapa förutsättningar för nya gemensamma vårdformer.

 • Gemensamma mobila vårdformer.
 • Förebyggande insatser för riskgrupper.
 • Förändrad vårdlogik – från reaktivt till proaktivt arbete.
 • Utvecklingsarbete kring de mest sjuka äldre.
 • Samverkan kring patienter med specialiserad och avancerad vård i hemmet.
 • Utarbeta ny överenskommelse utifrån kommande lagförslag Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård.
 • Gemensamma strategiska beslut om e-hälsa, it-stöd och informationsförsörjning.
  • It-stöd ska kunna omhänderta överföring av medicinsk information, information om rehabilitering och omsorg, aktuella läkemedelsordinationer samt avvikelserapporter i samverkansfrågor. 
  • Individens perspektiv och behov är i centrum för utveckling av nya digitala lösningar.
 • Utarbeta gemensam strategi för kompetensförsörjning och kompetensutveckling för Västra Götaland.
 •    Säkra kompetens till områden med stora avstånd till tätorter.
 • Anordna gemensamma utbildningar och kurser inom områden som avtalet reglerar.
 • Ta fram länsgemensamma riktlinjer utifrån nationella riktlinjer och vårdprogram för de gemensamma patientgrupperna.

Resurser

 • Utforma ersättningsmodeller och patientavgifter så att intentionerna i avtalet stödjs.
 • Skapa mervärde för patienter genom att använda de gemensamma resurserna effektivt.

Senast uppdaterad: 2018-04-18 14:55